НАУКОВО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБҐРУНТУВАННЯ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ «СІЛЬСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ»

УДК:338.38-44(1-22)

DOI:10.25140/2411-5215-2019-4(20)-187-197

Автор:

Гакал Тетяна Олександрівна, Херсонський державний аграрний університет (Херсон, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розглянуто питання визначення сутності категорії «сільський зелений туризм». Зокрема, було використано методику контент-аналізу для виокремлення вже сформованих наукових концепцій трактування сутності цієї дефініції. Також у статті значну увагу приділено дослідженню сутності таких дефініцій, як «сільський туризм», «агротуризм», «екотуризм». Аналіз їхнього змісту дав змогу поглибити розуміння сутності сільського зеленого туризму через визначення відмінних та спільних рис між окресленими видами туризму, особливостей надання послуг споживачам при реалізації відповідних туристичних продуктів. Ключові

Ключові слова:

туризм; сільський туризм; сільський зелений туризм; агротуризм; особисте селянське господарство; екологічний туризм

Список використаних джерел:

1. Биркович В. І. Сільський зелений туризм – пріоритет розвитку туристичної галузі України. Стратегічні пріоритети: науково-аналітичний щоквартальний збірник. 2008. № 1 (6). С. 138–143.

2. Васильєв В. Головна мета сільського туризму – це новий туристичний продукт. Туризм сільський зелений. 2008. № 4. С. 10–13.

3. Васильєв В. П. Сільський зелений туризм в Україні. URL: http://tourlib.net/statti_ukr/ vasyljev.htm.

4. Власенко І. В., Іващенко Г. В. Функціонування сільського зеленого туризму в умовах ринкової економіки України. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2017. Вип. 1 (25). С. 218-233.

5. Габчак Н. Сільський туризм Закарпаття. Збірник наукових статей викладачів кафедри суспільних дисциплін Закарпатського державного ун-ту. 2008. Вип. 2. С. 12–19.

6. Гончаров Ю. В. Сільський зелений туризм як перспективний напрям розвитку загального піднесення економічного рівня регіону. Інтелект ХХІ. 2014. № 3. С. 41–45. 

7. Горішевський П. В., Васильєв В. П., Зінько Ю. В. Сільський зелений туризм : організація гостинності на селі: підручник. Івано-Франківськ: Місто-Н, 2003. 148 с. 

8. Горьовий В. П., Тимчук С. В. Менеджмент фермерський господарств: навч. посіб. Київ: ЦУЛ, 2014. 366 с. URL: https://pidruchniki.com/1278021261738/menedzhment/sotsialnoekonomichne_znachennya_fermerskogo_turizmu_konteksti_rozvitku_silskih_teritoriy_ukrayiniю. 

9. Дарчук В. Г. Формування стратегічних основ розвитку сільського (зеленого) туризму в Україні: автореф. дис. … канд. екон. наук: спец. 8.00.03 / Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. Донецьк, 2014. 21 с.

10. Дідик Н. В., Варшава О. В. Розвиток зеленого туризму – пріоритетне завдання для України. Економіка та суспільство. 2017. Вип. 9. С. 763–767. 

11. Добрянська Н. А., Стоянова-Коваль С. С., Ніколюк О. В. Реалії сьогодення та перспективи розвитку туристичного бізнесу Одеської області. Економіка харчової промисловості. 2018. № 10(1). С. 9–15.

12. Дубина М. В., Пілевич Д. С. Проблеми активізації формування та залучення інвестицій у розвиток національної економіки. Науковий Вісник: фінанси, банки, інвестиції. 2014. № 1(26). С. 94-101. 

13. Інформаційно-аналітичний портал АПК України. URL: https://agro.me.gov.ua/ua/ napryamki/rozvitok-silskih-teritorij/silskij-turizm. 

14. Кифяк В. Ф. Організація туристичної діяльності в Україні: навч. посіб. Чернівці: КнигиХХІ, 2003. 300 с. URL: http://tourlib.net/books_ukr/kyfjak_3.htm. 

15. Мазур С. А. Сільський туризм як перспективний напрям розвитку внутрішнього туризму. Ефективна економіка. 2018. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6122. 

16. Матвієнко А. Т. Зелений туризм як напрямок вирішення проблеми зайнятості сільського населення в Україні. Економічний вісник університету. 2014. Вип. 22(1). С. 95–99. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2014_22%281%29__18. 

17. Організація туризму: підручник / за ред. І. М. Писаревського. Харків: ХНАМГ, 2008. 541 с. 

18. Папп В. В. Сільський зелений туризм як пріоритетний напрям розвитку сільських територій України. Агросвіт. 2015. № 18. С. 17–22.

19. Пилипенко Г. М., Прушківська Е. В., Кусакова Ю. О. Компаративний аналіз розвитку зеленого туризму в Україні та світі. Економічний вісник. 2016. № 3. С. 145–153. 

20. Про особисте селянське господарство: Закон України від 15.05.2003 № 742-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/742-15/print. 

21. Про туризм: Закон України від 15.09.1995 № 324/95-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80/print. 1Г. 

22. Проєкт Закону України «Про сільський та сільський зелений туризм». URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=4299&skl=5. 

23. Савченко В. Ф., Стойка В. О. Проблеми т перспективи розвиту сільського туризму в Україні. Науковий вісник ЧДІЕУ. 2010. № 4(8). С. 5–13.

24. Сердюкова О. М. Сутність сільського зеленого туризму. Економіка та держава. 2014. № 3. С. 87–90. 

25. Сільський зелений туризм. Рекомендаційний бібліографічний список «Сільський зелений туризм». URL: https://library.pl.ua/nashi_vidannja/inshi_vidannja/silskij_zelenij_turizm. 

26. Смолій В. А., Федорченко В. К., Цибух В. І. Зелений туризм. Енциклопедичний словникдовідник з туризму. Київ: Слово, 2006. 372 с. URL: https://leksika.com.ua/12041219/turizm/ turizm_zeleniy. 

27. Смолій В. А., Федорченко В. К., Цибух В. І. Туризм екологічний (еконтуризм). Енциклопедичний словник-довідник з туризму. Київ: Слово, 2006. 372 с. URL: https://leksika.com.ua/15590911/turizm/turizm_ekologichniy_ekoturizm.

28. Транченко Л. В., Тымчук С. В., Нещадим Л. Н. Социальное значение зеленого туризма в контексте развития сельских территорий Украины. Современные технологии управления. 2015. №1 (49). С . 43–47. URL: https://sovman.ru/article/4908. 

29. Туєва О. М. Правові умови забезпечення діяльності у сфері зеленого туризму. Порівняльно-аналітичне право: електрон. наук. фах. вид. юрид. ф-ту ДВНЗ «Ужгород. нац. ун-т». 2017. № 3. С. 103–106.

30. Язіна В. А., Ткач В. О., Кожушко С. П. Сільський зелений туризм як основний інструмент створення успішного українського туристичного села. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 29. С. 37–41.

31. Gryshova I., Shabatura T., Nikoliuk O. State regulation of ecotourism in the context of European experience. The Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine. 2020. № 1. С. 126–136. URL: https://instzak.com/index.php/journal/article/view/1783.  

Завантажити