ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО РЕГУЛЮВАННЯ ТВАРИННИЦТВА В НАПРЯМКУ ВИДІЛЕННЯ КОЗІВНИЦТВА ТА ІНТЕГРАЦІЇ ЙОГО В АГРАРНЕ ВИРОБНИЦТВО

УДК:33.025.12:636.39(477)

DOI:10.25140/2411-5215-2019-4(20)-198-203

Автор:

Марченко Ірина Олександрівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Мета статті полягає в обґрунтуванні інноваційних засад підходу до регулювання розвитку тваринництва в контексті виокремлення козівництва як стратегічної галузі. Методологія дослідження полягає у використанні методів: економіко-статистичний, системний, абстрактно-логічний. Наукова новизна отриманих результатів полягає в удосконаленні регуляторних інструментів розвитку козівництва в розрізі галузевої економічної оцінки функціонування. Висновки. Обґрунтовано економічну доцільність інтеграції козівництва в аграрне виробництво.

Ключові слова:

регулювання; інструменти; галузь; тваринництво; козівництво; безлактозна молочна продукція; види економічної діяльності

Список використаних джерел:

1. Вдовенко Н. М. Методологічне забезпечення державного регулювання аграрного сектору. Економіка та управління АПК. 2013. Вип. 10 (102). С. 99–103.

2. Вдовенко Н. М. Нормативно-правове забезпечення державного регулювання аграрного сектору. Механізм регулювання економіки. 2014. № 4 (66). С. 100–110.

3. Грищенко Н. П., Марченко І. О. Розвиток галузі козівництва України в умовах євроінтеграції. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. 2016. Вип. 236. С. 23–30.

4. Кваша С. М., Пугачов М. І., Духницький Б. В., Кривенко Н. В., Грибинюк О. М. Формування глобального і регіонального ринків сільськогосподарської сировини та продовольства: монографія / за ред. Ю. О. Лупенко, М. І. Пугачова. Київ: ННЦ ІАЕ, 2015. 320 с. 

5. Марченко І. О. Розвиток козівництва, як екологобезпечної складової в аграрному секторі національної економіки. Сучасний стан і перспективи розвитку аграрного сектору України: Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція молодих учених, м. Дніпро, 19–20 жовтня 2016 року: тези доповіді. Дніпро, 2016. С. 141–144.

6. Новак І. М. Тенденції розвитку світового ринку молока та досвід міжнародної торгівлі на зовнішніх ринках вітчизняних виробників молочної продукції. Інноваційна економіка: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. 2012. № 10. С. 98–102. URL: http://archive.nbuv.gov.ua.

7. Шкоропад Л. П. Аналіз виробництва козиного молока в Україні. Збірник наукових праць УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. 2014. Вип. 18 (32). С. 327–334.

8. Шпичак О. М. Економіко-організаційні неузгодженості взаємовідносин у продуктових ланцюгах в умовах інфляційно-девальваційних процесів: напрями врегулювання. Економіка АПК. 2015. № 6. С. 85–95.

9. Daskiran I., Ayhan V. National Sheep and Goat Breeding Program and Breeder Associations’ Collaboration Systems of Turkey. URL: https://www.icar.org.

10. Vdovenko N. M. Mechanisms of regulatory policy application in agriculture. Economic Annals-XXI. 2015. № 5–6. С. 53–56.

11. Vdovenko N. M., Hryshchenko N. P., Marchenko I. O. Methodological component of forming the market of goat products in Ukraine. Науковий Вісник Полісся. 2017. № 1 (9). Ч. 2. С. 198–201.

12. Vdovenko N. M., Korobova N. M. Methods of state regulation of agricultural sector in terms of the orientation of the economy to safety and quality standards. Wspolraca Europejska. 2015. № 3 (3). Vol. 3. C. 68–80.

13. Vdovenko N. M., Nakonechna K. V., Samsonova V. V. Mechanisms and tools of supply regulation in agricultural sector of economy. Науковий вісник Полісся. 2017. № 3 (11). Ч. 1. С. 165–169. 

Завантажити