ВПЛИВ АГРОПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ НА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

УДК:338.43:332.1

DOI:10.25140/2411-5215-2019-4(20)-204-218

Автор:

Рассказов Олег Ігорович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Стаття присвячена вивченню питань щодо визначення впливу та ролі агропромислового виробництва на розвиток сільських територій із урахуванням раціонального та ефективного використання їхнього потенціалу для підвищення рівня їх функціонування та розвитку. Проведене дослідження показало відсутність стратегії розвитку вищезгаданих процесів та невикористання можливостей створених об’єднаних територіальних громад, які сьогодні отримали перспективи реального впливу на діяльність сільськогосподарських виробництв. З огляду на вищезазначене запропоновано при розробці концепції стратегічного розвитку цієї сфери господарювання закласти стратегії комплексного, сталого та інклюзивного розвитку на основі ґрунтовних досліджень вихідних положень та основних наукових напрацювань вітчизняних та закордонних учених із досліджуваної теми. Виділено ключові методологічні положення, які мають стати основою при розробці стратегії розвитку агропромислової сфери.

Ключові слова:

агропромислове виробництво; сільські території; розвиток сільського господарства; комплексний розвиток; сталий розвиток; інклюзивний розвиток; агропромислова сфера; сільське господарство

Список використаних джерел:

1. Прокопа І. В. Соціальні аспекти розвитку сільських територій. Соціально-економічні проблеми розвитку українського села і сільських територій: матеріали сьомих річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників. Київ, 2005. С. 96.

2. Якуба К. І. Трудовий потенціал сільських територій. Вісник аграрної науки. 2007. № 6. С. 73–75.

3. Малік М. Й. До питання сталого розвитку сільських територій. Економіка АПК. 2008. № 5. С. 51–58.

4. Юрчишин В. В. Сільські території як системо утворюючі фактори розвитку аграрного сектору економіки. Економіка АПК. 2005. № 3. С. 3–10.

5. Третяк А. М., Другак В. М. Розвиток сільських територій як один з пріоритетів економічної політики держави. Вісник аграрної науки. 2007. № 7. С. 71–74.

6. Павлов О. І. Теоретико-методологічні засади сучасної парадигми управління сільськими територіями. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-joumals/DUTP/2005-2/txts/region/05poiust.pdf.

7. Butko M., Povna S., Popelo O., Samiilenko G. European Experience of Clustering and Its Adaptation Towards Acceleration of Innovative Development of the Economy of Ukraine. Proceedings of the 6th International Conference on Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 2019) /Atlantis Press.

8. Онищенко О. М., Юрчишин В. В. Концептуальні проблеми майбутнього українського села і селянства. Соціально-економічні проблеми розвитку українського села і сільських територій: матеріали сьомих річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників. Київ, 2005. С. 41–50.

9. Гайдуцький П. І. Про основні засади реформування системи державної підтримки сільського господарства та сільської території. Соціально-економічні проблеми розвитку українського села і сільських територій: матеріали сьомих річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників. Київ, 2005. С. 85–93.

10. Кропивко М. Ф. Організація державного та самоврядного управління розвитком сільських територій. Соціально-економічні проблеми розвитку українського села і сільських територій: матеріали сьомих річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників. Київ, 2005. С. 120–123.

11. Тьоткін В. І. Удосконалення державної політики соціального розвитку українського села. Соціально-економічні проблеми розвитку українського села і сільських територій: матеріали сьомих річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників. Київ, 2005. С. 32–41.

12. Панасюк Б. Я. Шлях до відродження села. Соціально- економічні проблеми розвитку українського села і сільських територій: матеріали сьомих річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів- аграрників. Київ, 2005. С. 211–217.

13. Месель-Веселяк В. Я. Реформування аграрного сектора України (результати, проблеми). Соціально-економічні проблеми розвитку українського села і сільських територій: матеріали сьомих річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників. Київ, 2005. С. 182–189.

14. Фейгин Я. Г. Размещение производства при капитализме и социализме. 2-е изд. Москва, 1958. 552 с.

15. Некрасов Н. Н. Проблемы региональной экономики. Москва: Экономика, 1974. 293 с.

16. Кистанов В. В. Комплексное развитие и специализация экономических районов СССР. Москва: Наука, 1968. 281 с.

17. Кистанов В. В. Территориальная организация производства (отраслевой, районный и народнохозяйственный аспекты). Москва: Экономика, 1981. 232 с.

18. Волобой П. В., Поповкін В. А. Проблеми територіальної спеціалізації і комплексного розвитку народного господарства Української РСР. Київ: Наукова думка, 1972. 215 с.

19. Паламарчук М. М., Тащук К. О. Территориальная структура промышленного комплекса экономического района. Київ: Наукова думка, 1974. 127 с.

20. Шаблий О. Межотраслевые территориальные системы (проблемы методология и теории). Львов: Вища школа, 1976. 462 с.

21. Єпіфанов А. О., Сало І. В. Регіональна економіка: навчальний посібник. Київ: Наукова думка, 1999. 343 с.

22. Подолинський С. Людська праця та її відношення до розподілу енергії. Українська економічна думка: Хрестоматія / [упоряд., наук. ред. пер., авт. вступ. розд. і біогр. довід. С. М. Злупко]. Київ: Знання, 1998. 215 с.

23. Вернадский В. И. Философские мысли натуралиста. Москва: Наука, 1988. 522 с.

24. Гальчинський А. Принципи ноогенези в контексті вчення В. Вернадського України. Економіка України. 2010. № 5. С. 16–29.

25. Медоуз Д. Х., Рандерс Й., Медоуз Д. Л. Пределы роста. 30 лет спустя: учеб. пособие для ВУЗов. Москва: Академкнига, 2007. 342 с.

26. Данилишин, Б. М. Про Концепцію переходу України до сталого розвитку. Екологічний вісник. 2009. № 6. С. 6–7. 

27. Герасимчук З. В., Поліщук Г. В. Стимулювання сталого розвитку регіону: теорія, методологія, практика: монографія. Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2011. 516 с.

28. Масловська Л. П. Сталий розвиток продуктивних сил регіонів: теорія, методологія, практика: монографія. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003. 366 с.

29. Machael Spence. The Growth Report: Strategies For Sustained Growth And Inclusive Development. URL: https://www.gsb.stanford.edu/faculty-research/publications/growthreport-strategies-sustained-growth-inclusive-development.

30. Bos K., Gupta J. Inclusive development, oil extraction and climate change: a multilevel analysis of Kenya. International Journal of Sustainable Development & World Ecology. 2016. № 23:6. Р. 482–492.

31. Оліфіренко Л. Д. Методичні підходи до оцінювання ефективності інституціональних змін середовища функціонування агропромислових корпорацій. Вісник Чернігівського національного технологічного університету. Серія «Економічні науки». 2014. № 4 (78). С. 332–339. 

32. Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Brussels, EC, 2010. 34 p. URL: http://ec.europa.eu/europe2020/ index_en.htm.

33. Бородіна О. М., Прокопа І. В. Інклюзивний сільський розвиток: науковий дискурс. Економіка і прогнозування: науковий журнал. 2019. № 1. С. 70–85. URL: http://eip.org.ua/docs/ EP_19_1_70_uk.pdf.

34. Зінчук Т. О. Інклюзивна складова розвитку сільських громад. Інтелектуальна економіка в умовах суспільних трансформацій: перспективи публічно-приватного партнерства: матеріали ІІІ Міжнародного науково-практичного форуму (27 червня 2017 р.): в 2 ч. Житомир: ЖНАЕУ, 2017. Ч. 1. C. 202.  

Завантажити