НАУКОВО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ

УДК:630(477)

DOI:10.25140/2411-5215-2019-4(20)-228-237

Автор:

Зінкевич Олександр Вячеславович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розглянуто сутність державного регулювання галузі лісового господарства, виокремлено й описано особливості здійснення такого регулювання. Для цього було проведено аналіз змісту таких категорій, як «державне регулювання», «державне регулювання економікою», «лісове господарство». Також конкретизовано ті специфічні риси, що характерні для здійснення економічної діяльності в галузі лісового господарства, які визначають і окремі управлінські аспекти державного регулювання цією галуззю. З’ясовано, що є необхідність поглиблення теоретичних положень реалізації окресленого типу регулювання в частині конкретизації методів та інструментів такого регулювання.

Ключові слова:

лісове господарство; лісова галузь; державне регулювання; державне регулювання економікою; державне регулювання лісовим господарством

Список використаних джерел:

1. Алексеев С. С. Государство и право. Начальный курс. Москва: Юрид. лит., 1996. 192 с.

2. Бойко Я. М. Механізм розвитку лісового господарства регіону (на прикладі Закарпатської області): автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». Ужгород, 2010. 21 с.

3. Гелюх О. В. Методи і важелі державного регулювання соціально-економічних процесів в агропромисловій сфері. Економіка: реалії часу. 2011. № 1 (1). С. 135-138.

4. Гонта О. І., Дубина М. В., Пілевич Д. С. Формування комплементарної інвестиційної політики України: виклики глобалізації та вимоги економічної безпеки: монографія. Чернігів: 2013. 184 с.

5. Дейнека А. М. Методологія управління лісовим господарством на еколого-економічних засадах: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Нац. лісотехн. ун-т України. Львів, 2010. 37 с.

6. Дзюбенко О. М. Еколого-економічні пріоритети розвитку лісо ресурсного комплексу України: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.08.01 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України. Київ, 2006. 23 с. 

7. Дідківська Л. І., Головко Л. С. Державне регулювання економіки. Київ: Знання, 2008. 213 с.

8. Дубина М. В. Удосконалення державного регулювання системи парабанківських посередників. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». 2012. № 2 (58). С. 208-213.

9. Дубина М. В., Пілевич Д. С. Проблеми активізації формування та залучення інвестицій у розвиток національної економіки. Науковий Вісник: фінанси, банки, інвестиції. 2014. № 1(26). С. 94–101.

10. Карпук А. І. Формування ринково-орієнтованої стратегії розвитку лісо ресурсного комплексу України: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.08.01 «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища» / НАН України, Рада по вивч. продукт. сил України. Київ, 2004. 21 с.

11. Косач І. Концептуальні засади розробки стратегії розвитку державно-приватного партнерства в АПК України. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2018. № 1 (13). С. 24–31. 

12. Лісове господарство. Великий Енциклопедичний словник. URL: https://www.vedu.ru/ bigencdic/33844.

13. Мала енциклопедія теорії держави і права / за заг. ред. Ю. Л. Бошицького. Київ: Вид-во Європейського ун-ту, 2010. 368 с.

14. Мочерний С. В. Економічна теорія: навч. посіб. 4-те вид., стереотип. Київ: ВЦ «Академія», 2009. 640 с. 

15. Нагребельний В. П. Державне регулювання. Київ: Укр. енциклопедія ім. Бажана, 1999. С. 118-119 

16. Нікішина О. В. Концептуальні засади державного регулювання інтегрованого зернового ринку України. Економіка харчової промисловості. 2014. № 1 (21). С. 64–72.

17. Рябуха Г. Державне регулювання та прогнозування розвитку птахівництва як перспективної галузі тваринництва. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2019. № 1 (17). С. 107–113.

18. Стельмащук А. М. Державне регулювання економіки: навчальний посібник. Тернопіль: ТАНГ, 2000. 315 с.

19. Степаненко С. В. Еволюція наукових поглядів і вибір концепцій підвищення ефективності державного регулювання процесів економічного розвитку. Теорія та практика державного управління. 2013. Вип. 2 (41). URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2013-2/doc/2/08.pdf. 

20. Третяк Г. С., Бліщук К. М. Державне регулювання економіки та економічна політика: навч. посіб. Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2011. 128 с.

21. Цалан М. І. Організаційно-економічний механізм розвитку лісогосподарської діяльності в регіоні: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». Ужгород, 2018. 19 с. 

Завантажити