ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМІВ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ (ЗА ДАНИМИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

УДК:338.24

DOI:10.25140/2411-5215-2019-4(20)-255-264

Автор:

Іванова Наталя Сергіївна, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті обґрунтовано стратегії підвищення рівня економічної безпеки регіонів на підставі запропонованої динамічної двофакторної матриці «рівень економічної безпеки – стратегія», яка визначає зони економічної безпеки регіонів та відповідні стратегії підвищення рівня економічної безпеки регіонів. Для побудови матриці застосовано інтегральні показники економічної безпеки регіону, розраховані за розробленими моделями прогнозування, зокрема для визначення координат регіону – інтегральні показники за компонентним аналізом; для вибору шкали матриці – інтегральний показник таксономічного аналізу; для визначення діаметра кулі на площині – інтегральний показник за методом головних компонент. Запропонована матриця поділяється на три зони економічної безпеки, для яких встановлено відповідні стратегії підвищення економічної безпеки регіонів: безпечна зона – стратегія зростання, яка передбачає зростання (збереження досягнутого рівня економічної безпеки та запобігання виникненню можливих загроз); нейтральна зона – стратегія пристосування, згідно з якою необхідно провести заходи пристосування параметрів економічної безпеки регіонів до змін зовнішнього середовища; небезпечна зона – стратегія трансформації, яка передбачає проведення трансформаційних змін, які стосуються пріоритетних напрямів соціальноекономічного розвитку регіону, а також проведення необхідних заходів щодо протистояння дестабілізуючим факторам різного виду. Також встановлено, що стан економічної безпеки Дніпропетровської області протягом досліджуваного періоду характеризується як безпечний, а тому найбільш прийнятною є стратегія зростання, реалізація якої забезпечує і збереження наявного рівня економічної безпеки. Аналіз діючих стратегій економічного розвитку регіонів, для яких рекомендовано до застосування стратегія зростання, дозволили визначити їх стратегічні пріоритети: розвиток людського капіталу, зменшення внутрішньорегіональних економічних дисбалансів, розвиток сільських територій, екологічна та енергетична безпека.

Ключові слова:

безпека; регіон; економічна безпека; економічна безпека регіону; стратегія підвищення економічної безпеки

Список використаних джерел:

1. Бондарук Т., Бондарук О., Ігнатова І. Економічна природа механізму забезпечення інвестиційно-інноваційної безпеки. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2019. № 2(18). С. 137–145. 

2. Іванова Н. С. Прогнозування економічної безпеки регіонів для забезпечення безпеки національної економіки: монографія. Кривий Ріг: ФОП Чернявський Д. О., 2018. 381 с. 

3. Іванова Н. С. Прогнозування забезпечення економічної безпеки національної економіки: регіональний аспект: дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.03 / Ун-т ім. Альфреда Нобеля. Дніпро, 2018. 544 с. URL https://duan.edu.ua/images/head/Science/UA/Academic_Council/D_08_120_0/23871.pdf. 

4. Маргасова В. Г. Система забезпечення стійкості національної економіки та її безпеки: теорія, методологія, практика управління: монографія. Чернігів: Десна Поліграф, 2014. 416 с. 

5. Бабець І. Г. Виробничо-технологічні загрози економічній безпеці регіону в умовах інтеррегіонального співробітництва. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія економічна. 2012. Вип. 2. С. 199-209. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nvldu_e_2012_2_24. 

6. Білик Р. В. Інституціональне забезпечення економічної безпеки регіонів України. Економіка і регіон. 2015. № 4. С. 96-102. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrig_2015_4_19. 

7. Головченко О. М. Економічна безпека регіону в гарантуванні стабільності національної економіки: монографія. Одеса: Букаєв В. В., 2008. 399 с. 

8. Гуменюк А. М. Безпека структурно-інституціональної трансформації економіки регіону: теоретичні основи та прикладні аспекти: монографія. Київ: НІСД, 2014. 468 с. 

9. Любченко О. М. Показники і критерії оцінки економічної безпеки регіону. URL: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/2347/1/42.pdf. 

10. Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: монографія / Геєць В. М. та ін. Харків, 2006. 240 с. 

11. Пілько А. Д. Моделювання процесів управління економічною безпекою регіону: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.03.02 / Київський нац. екон. ун-т. Київ, 2004. 21 с. 

12. Пілько А. Д., Савчук Н. В. Моделювання процесу оцінювання рівня економічної безпеки регіону. Бізнес Інформ. 2015. № 8. С. 77-84. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2015_8_14.

13. Про затвердження методики розрахунку рівня економічної безпеки України: Наказ Міністерства економіка України від 02.03.2007 № 60. URL: http://www/expertua.info/document/archivepa/law5xwqoi/index.htm. 

14. Сухоруков А. І., Мошенський С. З., Петрук О. М. Національна економічна безпека: навч. посіб. Житомир: Рута, 2010. 384 с. 

15. Сухоруков А. І., Харазішвілі Ю. М. Ефективність соціально-економічного розвитку та економічна безпека регіону (на прикладі Закарпатської області): аналіт. доп. Київ: НІСД, 2013. 32 с.

16. Тульчинський Р.В. Засади стратегічного управління економічною безпекою регіонів. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»: зб. наук. праць. 2017. № 14. DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.14.2017.108741.

17. Knysh M., Smaliychuk A.Integral assessment of economic security of a borderland region (the case of Lviv Oblast). Journal of Geography, Politics and Society. 2017. № 7(2). Р. 98–107. 

18. Lysenko I. Financial and economic safety as the basis for social and economic development of regions. Problems and prospects of economics and management. 2016. No. 4 (8). Р. 168–175. 

Завантажити