ОРГАНІЗАЦІЯ МОНІТОРИНГУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ

УДК:37.014.542+378

DOI:10.25140/2411-5215-2019-4(20)-278-288

Автор:

Ломоносова Оксана Едуардівна, Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (просп. Ушакова, 44, м. Херсон, 73000,Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

У статті обґрунтована необхідність забезпечення основних стейкхолдерів вищої освіти об’єктивною інформацією про стан і розвиток регіональної вищої школи, що має важливе значення для підвищення обґрунтування управлінських рішень, які приймаються. Це вимагає організації безперервного моніторингу та прогнозування змін регіональних ринків освітніх послуг вищої освіти. Комплекс досліджень повинний включати аналіз, оцінку та прогнозування процесів, що відбуваються у вищій освіті регіону, а також на ринку праці. Показано, що організація дієвого моніторингу можлива лише за умов тісної взаємодії регіональних закладів вищої освіти, органів державної влади й місцевого самоврядування. Роль останніх полягає у визначенні напрямів розвитку регіонального ринку праці та прогнозуванні змін на ньому. На прикладі Херсонської області показано, що можливою організаційною формою, яка дає змогу виконувати необхідні дослідження, може бути науково-дослідний центр моніторингу, що створюється при органах державної влади.

Ключові слова:

економіка знань; людський капітал; підготовка кадрів; регіон; вища освіта; моніторинг вищої освіти; прогнозування вищої освіти

Список використаних джерел:

1. Вища освіта, наука, виробництво: теорія і практика інтеграції у сфері фінансів: монографія / за. ред. М. А. Коваленка. Херсон: ХНТУ, 2015. 172 с. 

2. Bontis N. CKO Wanted – Evangelical Skills Necessary: A review of the Chief Knowledge Officer position. Knowledge and Process Management. 2001. Vol. 8, № 1. Р. 29-38. 

3. Людський розвиток в Україні: можливості та напрями соціальних інвестицій / за ред. Е. М. Лібанової. Київ: Ін-т демографії і соц. дослідж. НАН України, 2006. 300 с.

4. Коваленко М. А., Ломоносова О. Е., Швороб Е. О. Методи викладання економіки у сучасній вищій школі: науково-методичний посібник. Херсон: Олді-плюс, 2019. 220 с. 

5. Lomonosova O. E., Lomonosov A.V., Boiko L. M. Research on the processes of reducing the number of students of one speciality at the higher technical institutions in Ukraine. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки : збірник наукових праць. 2016. Т. 1 (238), № 4. С. 91–95.

6. Lomonosov A., Lomonosova O., Nadtochii I. The systematization and classification of socioeconomic problems in higher education. Baltic Journal of Economic Studies. Riga: Publishing House «Baltija Publishing». 2019. Vol. 5 (2019), № 4. Р. 137–148. 

7. Коваленко М. А., Ломоносов А. В., Ломоносова О. Е., Житченко Е. О. Інтелектуальний капітал підприємства. Херсон: Олді-плюс, 2019. 456 с. 

8. Авилова Ж. Н. Рoль ВУЗа в процессе воспроизводства интеллектуального капитала региона. Воспроизводство интеллектуального капитала в системе высшего профессионального образования: материалы Всерос. науч.-практ. конф. с межд. уч., 18-22 ноября 2013 г. Белгород: НИУ «БелГУ», 2013. С. 122–127. 

9. Університетський менеджмент: актуальні аспекти: монографічна серія / Вербовська О. Г., Ломоносова О. Е. та ін.; за ред. В. Н. Парсяка. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2018. 296 с.

10. Стратегія розвитку Херсонської області на період до 2020 року: затверджено рішенням XXXVI сесії Херсонської обласної ради VI скликання від 10 вересня 2015 року № 1296. URL: https://khoda.gov.ua/strategiya-rozvitku-2020.

11. Методичні рекомендації щодо визначення потреб у фахівцях із повною вищою освітою: практично-методичне видання / уклад.: НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України. Київ: Спецінфрм, 2004. 43 с.

12. Методичні рекомендації щодо визначення відповідності обсягів та професійнокваліфікаційної структури підготовки кадрів у навчальних закладах відповідно до потреб регіонального ринку праці. Луганськ: Видавництво ДУ НДІ СТВ, 2010. 37 с.

13. Карпенко М. М. Європейський досвід планування підготовки вищими навчальними закладами затребуваних спеціалістів: аналітична записка. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/ gumanitarniy-rozvitok/evropeyskiy-dosvid-planuvannya-pidgotovki-vischimi-navchalnimi.

14. Лисенко І. В. Механізм взаємодії регіональних інноваційних кластерів та вищої освіти. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2019. № 1 (17). С. 143–154.

15. Обласна програма «Розвиток людського капіталу Херсонської області»: затверджено рішенням XII сесії обласної ради VI скликання від 10 квітня 2017 року № 473. URL: http://khor.gov.ua/wp-content/uploads/2017/04/ rish12ses7scl/473.pdf.

16. Чумакова І. Ю., Кравченко Ю. П. Освітні послуги закладів вищої освіти в межах державного замовлення як об’єкт внутрішнього контролю. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2018. № 2 (14). С. 32-40. 

Завантажити