ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

УДК:332.14:346

DOI:10.25140/2411-5215-2019-4(20)-298-311

Автор:

Попело Ольга Володимирівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: англійська

Анотація:

У статті розкрито генезу теоретичних підходів до проблем інституційного забезпечення регіонального розвитку. Ґрунтуючись на теоретичних засадах та оцінці практичних результатів європейських країн, досліджено інституціональні передумови використання потенціалу регіонів. Окреслено інституційне середовище регулювання регіонального розвитку в Україні. Сформовано основні аспекти, які мають бути враховані діючим інституційним середовищем. Визначено основні завдання, що повинна вирішувати функціонально-саморегулятивна система управління.

Ключові слова:

інституційне середовище; регіональна економіка; стратегія регіонального розвитку; просторовий розвиток

Список використаних джерел:

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI. URL: http://zakon.rada.gov.ua/ go/2456-17.

2. Бутко М. П., Попело О. В., Колоша В. П., Особливості локалізації економічного простору регіонів в умовах децентралізації владних повноважень. Економіка України. 2019. № 1. С. 60–74.

3. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: http://zakon.rada.gov.ua/go/ 254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

4. Попело О. Інноваційно-інвестиційна домінанта в регіональному розвитку продуктивних сил. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2018. № 3 (15). С. 112–129.

5. Попело О. В. Локалізація економічного простору регіонів України в контексті євроінтеграції: монографія. Чернігів: ЧНТУ, 2018. 372 с.

6. Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України: Закон України від 23 березня 2000 року № 1602-III. URL: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1602-14. 

7. Про державні цільові програми: Закон України від 18.03.2004 № 1621-IV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/go/1621-15. 

8. Про добровільне об’єднання територіальних громад: Закон України від 05.02.2015 № 157VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/157-19.

9. Про Генеральну схему планування території України: Закон України від 07.02.2002 № 3059-III. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/3059-14.

10. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 7 вересня 2016 року № 1492VIII. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/ show/280/97-%D0%B2%D1%80. 

11. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 року № 586-XIV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/586-14. 

12. Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України від 17.02.2011 № 3038-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 34. Ст. 343. 

13. Про стимулювання розвитку регіонів: Закон України від 8 вересня 2005 року № 2850-IV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2850-15. 

14. Про транскордонне співробітництво: Закон України від 24.06.2004 № 1861-IV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/go/1861-15. 

15. Про утворення Міжвідомчої координаційної комісії з питань регіонального розвитку: Постанова Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. № 714. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/714-2015-%D0%BF. 

16. Про засади державної регіональної політики: Закон України від 05.02.2015 № 156-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 13. Ст. 90. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/156-19.

17. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики: Закон України від 1 липня 2010 року № 2411-VI. URL: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2411-17. 

18. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385. URL: http://zakon.rada.gov.ua/go/385-2014-%D0%BF. 

19. Shkarlet S., Ivanova N., Popelo O. Modernization of economic space of Ukraine’s regions: monograph. Mauritius: LAMBERT Academic Publishing, 2019. 500 p.

20. Типове положення «Про агенцію регіонального розвитку»: затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 р. № 258. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/ npas/248941325.  

Завантажити