ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

УДК:336.02:338.431

DOI:10.25140/2411-5215-2019-4(20)-312-319

Автор:

Гоголь Тетяна Анатоліївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Нехай Валентин Анатолійович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розглянуто наявні підходи до трактування поняття «економічна безпека підприємства» та проведено ретроспективний аналіз концептуальних підходів до визначення цього поняття, визначено основні функціональні складові економічної безпеки підприємств, адекватних сучасним реаліям. Особливої уваги потребують питання економічної безпеки сільськогосподарських підприємств, специфіка діяльності яких потребує налагодження механізму подвійної адаптації до економічних та природно-кліматичних умов. Зазначено, що система економічної безпеки підприємства є суб’єктом і об’єктом управління та потребує: опису об’єкта управління, формалізації цілей існування об’єкта управління, визначення множини критеріїв управління об’єктом, проєктування та створення системи управління, яка здатна мінімізувати втрати та забезпечити захист від внутрішніх та зовнішніх загроз. Систему економічної безпеки підприємства слід розглядати як структуровану сукупність взаємопов’язаних елементів зовнішніх і внутрішніх суб’єктів забезпечення безпеки, їхнього функціоналу, політики економічної безпеки, організаційної побудови, стратегії і тактики, принципів і методів, спрямованих на забезпечення функціонування суб’єкта господарювання та здатних протидіяти внутрішнім та зовнішнім загрозам.

Ключові слова:

економічна безпека; система економічної безпеки підприємства; управління системою економічної безпеки; функціональні складові економічної безпеки підприємств

Список використаних джерел:

1. Глушков В. Є., Редько Р. М. Економічна безпека підприємства як динамічна категорія. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Економічні науки. 2012. № 4 (70). Т. 2. С. 47–53.

2. Гнилицька Л. Теоретико-методологічний інструментарій формування системи забезпечення економічної безпеки підприємства. Бухгалтерський облік і аудит: науково-практичний журнал. 2013. № 9. С. 37–45.

3. Шульга І. П. Формування системи економічної безпеки емісійної діяльності акціонерних товариств: дис. … д-ра екон. наук: 21.04.02 / ВНЗ «Ун-т економіки та права КРОК». Київ, 2011. 455 с. 

4. Іванюта Т. М., Заїчковський А. О. Економічна безпека підприємства. Київ: Центр учбової літ., 2009. 256 с.

5. Проблеми управління економічною безпекою суб’єктів господарювання: монографія / Кириченко О. А. та ін. Київ: ІМБ Університету економіки та права «КРОК», 2010. 412 с.

6. Якубович З. Формування системи економічної безпеки машинобудівного підприємства. Вісник ТНЕУ. 2010. № 1. С. 81–86. 

7. Белоусова І. А. Модернізація системи економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності в процесі управління витратами: дис. … д-ра екон. наук: 21.04.02 / Ун-т економіки та права «КРОК». Київ, 2010. 355 с.

8. Афанасьев В. Г. Общество: системность, познание и управление. Москва: Политиздат, 1981. 432 с.

9. Овчаренко Є. І. методологія формування та узгодження цілей у системі економічної безпеки підприємства: дис. … д-ра екон. наук : 08.00.04; 21.04.02 / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. Сєвєродонецьк, 2015. 631 с.

10. Ляшенко О. М. Управління економічною безпекою підприємства: дис. … д-ра екон. наук: 08.00.04; 21.04.02 / СНУ ім. В. Даля. Луганськ, 2012. 405 с.

11. Базилевич В. М. Економічна безпека в АПК та її загрози: сутність та форми прояву. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2014. № 8. C. 73–77.

12. Ільчук В. П., Садчиков В. С. Шляхи підвищення фінансово-економічної безпеки підприємств аграрного бізнесу. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. 2013. № 2 (66). С. 209–217. 

Завантажити