КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ РОЗГЛЯДУ СУТНОСТІ ДЕФІНІЦІЙ «ІННОВАЦІЯ», «ФІНАНСОВА ІННОВАЦІЯ» ТА «КРЕДИТНА ІННОВАЦІЯ»

УДК:330.341.1

DOI:10.25140/2411-5215-2019-4(20)-320-333

Автор:

Дубина Максим Вікторович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Садчикова Ірина Володимирівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Чийпеш Наталія Миколаївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

У статті досліджено теоретичні підходи до визначення понять «інновація», «фінансова інновація» та «кредитна інновація», розкрито їх схожість та відмінність. Виявлено особливості тлумачення терміна «інновація», запропонованого різними дослідниками, та наведені їх інтерпретації. Досліджено теоретичні аспекти визначення суті та наведено характеристику фінансових інновацій, що використовуються у фінансовому секторі. Фінансову інновацію визначено як певне нововведення або якісну зміну в діяльності фінансових ринків і фінансових інститутів. Проаналізовано сутність «кредитних інновацій» та представлено основні стратегії їх впровадження в кредитних організаціях.

Ключові слова:

інновація; новизна; нововведення; фінансова інновація; фінансовий ринок; кредитна інновація; ринок кредитних послуг

Список використаних джерел:

1. Андрєєва А. В. Роль фінансових інновацій в розвитку ринку банківських послуг. Банківські послуги. 2010. № 6. С. 31–35. 

2. Балабанов И. Т. Инновационный менеджмент. Санкт-Петербург: Питер, 2000. 208 с. 

3. Добров Г. М. Прогнозирование и оценки научно-технических нововведений / за. ред. В. Б. Мусиенко; АН УССР. Центр. исслед. научн.-техн. потенциала и истории науки. Киев: Наук. думка, 1989. 280 с. 

4. Друкер П. Энциклопедия менеджмента. Москва: Вильямс, 2006. 432 с. 

5. ДСТУ 31279-2004: Євразійська Рада зi стандартизації, метрології и сертифікації (ЄРСС). Міждержавний стандарт «Інноваційна діяльність. Терміни і визначення». Мінськ: Белгосстандарт, 2005. с. 

6. Езангина И. А. Научно-технический стратегический альянс: воплощение реализации принципа«открытых инноваций». Фундаментальные исследования. 2013. № 6-4. С. 945–948. 4

7. Загородній А. Г. Фінансово-економічний словник. Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2005. 238 с. 

8. Инновационная экономика (управленческий и маркетинговый аспекты) / за ред. Д. И. Кокурина. Москва: Экономика, 2011. 532 с. 

9. Йохна М. А. Економіка і організація інноваційної діяльності: навч. посіб. Київ: Академія, 2005. 400 с. 

10. Кондратьев Н. Д. Проблемы экономической динамики. Москва: Экономика, 1989. 526 с. 

11. Кругликов А. Г. Системный анализ научно-технических нововведений. Москва: Наука, 1991. 20 с. 

12. Мишкін Ф. С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків / пер. з англ. С. Панчишин, Г. Стеблій, А. Стасишин. Київ: Основи, 1998. 963 с.

13. Міжнародні фінанси / за ред. О. М. Мозгового. Київ: КНЕУ, 2005. 557 с. 

14. Міщенко В. І. Методологічні та методичні проблеми запровадження таргетування інфляції. Вісник Національного банку України. 2006. № 5. С. 22–32. 

15. Міщенко С. В. Економіко-статистичний аналіз факторів монетизації економіки. Вісник Національного банку України. 2012. № 1. С. 31–33. 

16. Міщенко С. В. Нові тенденції в монетарній політиці і регулювання фінансових систем. Фінанси та кредит. 2010. № 40 (424). С. 23–29. 

17. Міщенко С. В. Проблеми оцінки впливу стабільності функціонування грошовокредитної сфери на економічну безпеку країни. Фінанси України. 2010. № 7. С. 35–49. 

18. Науменкова С. В. Обеспечение инновационной доступности финансовых услуг в условиях интегрированного финансового рынка. Управление инновациями-2015. Новочеркасск, 2015. С. 164–169. 

19. Науменкова С. В. Підвищення доступності фінансових послуг: актуальні питання регуляторної практики. Фінанси України. 2013. № 10. С. 20–33. 

20. Пантелєєва Н. М. Фінансові інновації в банківській системі: теорія, методологія, практика: монографія. Київ: УБС НБУ, 2014. 540 с. 

21. Про інноваційну діяльність: Закон України від 04.07.2002 № 40-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15. 

22. Родін Д. Я. Формування і просування фінансових інновацій банківського інституту на банківському ринку кредитних послуг. Фінансова аналітика: проблеми і рішення. 2015. № 22. С. 20. 

23. Руководство Осло. Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям. 3-е изд. Москва: Центр исследований и статистики науки, 2006. 192 с. 

24. Світовий досвід та перспективи розвитку електронних грошей в Україні. Науковоаналітичні матеріали. Вип. 10. Київ: Національний банк України, Центр наукових досліджень, 2008. 145 с. 

25. Синки Дж.-мл. Управление финансами в коммерческих банках / пер. с англ. под ред. Ф. Я. Левиты, Б. С. Пинскера. Москва: Catallaxy. 820 с. 

26. Сміт А. Дослідження про природу і причини багатства народів. Київ: Наш формат, 2018. 736 с. 

27. Статистика науки и инноваций: Краткий терминологический словарь / под ред. Л. М. Гохберга. Москва: Центр досліджень та статистики науки, 1996. 112 с. 

28. Третьякова Е. А. Развитие современных подходов к формированию инновационных стратегий кредитных организаций: дис. … канд. екон. наук: 08.00.05 / ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет». Нижний Новгород, 2012. 186 с. 

29. Туган-Барановський М. І. Промислові кризи. Київ: Наук. думка, 1996. 260 с. 

30. Федоренко В. Г. Інвестознавство: підручник. 3-тє вид., доповн. Київ: МАУП, 2004. 480 с. 

31. Фостер Р. Обновление производства: атакующие выигрывают. Москва: Прогресс, 1987. 272 с. 

32. Цуру С. Конец японского «экономического чуда» / пер. с яп. В. Б. Рамзеса. Москва: Прогресс, 1981. 272 с. 

33. Шумило І., Лисенко Р. Теоретичні і практичні аспекти аналізу стану фінансової системи економіки. Вісник Національного банку України. 2006. № 3. С. 6–11. 

34. Шумпетер Й. Теория экономического развития. Москва: Прогресс, 1982. 453 с. 

35. Экономическая теория технического развития. Москва: Наука, 1990. 232 с. 

36. Miller M. H. Financial Innovation: The Last Twenty Years and the Next. Journal of Financial and Quantitative Analysis. 1986. № 12. Р. 459–475. 

37. Napoli R. Innovation in the Financial Sector: Persistence and Schumpeterian Hypotheses. Journal of Service Science and Management. 2008. № 1. Р. 215–226. 

38. Tufano P. Financial innovation. Handbook of the Economics of Finance. JAI Press, Inc., 2003. Р. 307–336.

Завантажити