ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ

УДК:005.334;336.71

DOI:10.25140/2411-5215-2019-4(20)-334-341

Автор:

Мельник Віктор Миколайович, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ, Україна).

Колесник Ольга Олексіївна, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, м. Одеса, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розглянуто теоретичні аспекти дослідження сутності категорії «антикризовий менеджмент банку». Для цього було використано методологію контент-аналізу для визначення наукових підходів до розуміння природи дефініції «антикризовий менеджмент», що дозволило виокремити такі концепції трактування цієї категорії: дискретний, проактивно-перманентний, реактивно-динамічний. Також проаналізовано сформовані в наукових роботах концепції розгляду змісту категорії «антикризовий менеджмент банку» і визначено групи потенційних кризових ситуацій, які мають змогу негатвиіно впливати на діяльність банківських установ, до їх числа віднесено такі: об’єктивно-онтологічні, екзогеннодеструктивні, національно-дестабілізаційні, секторально обумовлені, ендогенно-руйнівні.

Ключові слова:

банківська установа; антикризовий менеджмент; антикризовий менеджмент банку; менеджмент; криза; банківська система

Список використаних джерел:

1. Барановський О. Антикризові заходи урядів і центральних банків зарубіжних країн. Вісник Національного банку України. 2009. № 4. С. 8–19.

2. Дубина М. В. Механізм розвитку ринку фінансових послуг на основі формування інституту довіри: теорія, методологія, практика: монографія. Чернігів: ЧНТУ, 2018. 668 с. 

3. Дубина М. В., Разгуліна Н. О. Теоретичні аспекти функціонування системи банківського іпотечного кредитування фізичних осіб в Україні. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2018. № 4 (16). С. 176–187. 

4. Звєряков М. І., Звєряков А. М. Антикризове управління фінансовою стійкістю банку в умовах економічних дисбалансів: монографія. Одеса: ОНЕУ, 2015. 418 с. 

5. Колесник О. О. Присутність іноземного капіталу як фактор дестабілізації банківської системи України. Науковий вісник ОНЕУ Всеукраїнська асоціація молодих науковців. 2012. № 22(174). С. 67–73. 

6. Колесник О. О., Борисова Л. Є. Банківський бізнес в епоху цифрової економіки. Причорноморські економічні студії. 2019. Вип. 47. С. 62–67. 

7. Лачкова Л. І., Лалабєкян В. А. Антикризове управління комерційним банком: сутність та критерії ефективності. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2013. Вип. 1(1). С. 144–148. 

8. Лігоненко Л. О. Антикризове управління підприємством: підручник. Київ: КНТЕУ, 2005. 824 с. 

9. Манжос С. Б. Антикризове управління банківською діяльністю: форми і технології. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. 2014. Вип. 6, ч. 5. С. 16–20. 

10. Павловський С. В. Фінансування підприємств в системі антикризового управління: автореферат дис. … канд. екон. наук: 08.00.08 / Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. Київ, 2017. 22 с. 

11. Перехрест Л., Бриштіна В. Антикризове управління як чинник підвищення рівня фінансової безпеки банків. Актуальні проблеми економіки. 2010. № 6(108). С. 245–249. 

12. Пшик Б. І. Сучасні методи антикризового управління фінансовою діяльністю банку. Ефективна економіка. 2017. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5961. 

13. Сирота В. С. Функціональні та інституційні аспекти антикризового менеджменту в банківських установах України: дис. … канд. екон. наук: 08.00.08 / ДВНЗ «Університет банківської справи». Київ, 2015. 251 с. 

14. Тимошенко О. В., Буцька О. Ю., Сафарі Ф. Х. Антикризове управління як передумова підвищення ефективності діяльності підприємства. Економічний аналіз. 2016. Т. 23, № 2. С. 187–192.  

15. Чуб П. М. Методи антикризового управління банком. Фінанси, облік і аудит. 2011. № 18. С. 211–219. 

16. Шишкіна Т. М. Сучасні проблеми антикризового управління у банківській системі. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2016. Вип. 29. С. 128–134. 

Завантажити