ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО БІЗНЕСУ: ПОДАТКОВИЙ АСПЕКТ

УДК:336.2

DOI:10.25140/2411-5215-2019-4(20)-380-386

Автор:

Мельничук Ірина Іванівна, Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут, м. Хмельницький, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті проведено дослідження діяльності суб’єктів малого бізнесу, на підставі чого було виявлено, що суб’єкти малого підприємництва, у тому числі й мікропідприємництва, є основою усіх зареєстрованих вітчизняних суб’єктів господарювання. Саме ці суб’єкти в дослідженні включені до представників малого бізнесу, для яких систематизовано податкові «правила гри» у вигляді загальної та спрощеної систем оподаткування. Обґрунтовано доцільність скасування спрощеної системи оподаткування і переведення всіх суб’єктів на загальну систему. Для фізичних осіб-підприємців запропоновано підхід до визначення ставок оподаткування в конкретних розмірах відсоткових ставок залежно від отриманого доходу за звітний податковий рік.

Ключові слова:

малий бізнес; суб’єкт малого підприємництва; податки; загальна система оподаткування; спрощена система оподаткування

Список використаних джерел:

1. Бобиль В. В., Топоркова О. А. Оподаткування малого бізнесу: нормативно-організаційний аспект. Review of transport economics and management. 2019. № 1 (17). С. 35–47. 

2. Богаченко А. В. Огляд відмінності та спорідненості понять малий бізнес та мале промислове підприємництво в Україні. Економіка: реалії часу. 2015. № 4(20). С. 20–26.

3. Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 436-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18, № 19-20, № 21-22. Ст. 144. Дата оновлення 13.02.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

4. Демиденко В. І. Удосконалення інституційних умов оподаткування суб'єктів малого підприємництва. Економіка та держава. 2018. № 6. С. 123–126.

5. Жаворонок А. В. Абрамова А. С. Шиндирук А. В. Місцеві податки і збори як джерело формування доходів бюджету. Фінансові дослідження. 2019. № 1 (6). URL: https://fr.stu.cn.ua/index.pl?task=arcinf&l=ua&j=18&id=175.

6. Коба О. В., Шинкар Ю. Л. Порівняльний аналіз загальної та спрощеної системи оподаткування: особливості застосування, проблеми та напрями їх вирішення. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. Вип. 25, ч. 1. С. 116–120. 

7. Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 13-14, № 15-16, № 17. Ст. 112. Дата оновлення 29.12.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 

8. Показники структурної статистики по суб’єктах господарювання з розподілом за їх розмірами. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua. 

9. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV. Дата оновлення 16.11.2018. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/ link1/T990996.html. 

10. Соболева І. В., Козаченко А. А. Порівняльний аналіз практики обліку й оподаткування суб’єктів малого та мікропідприємництва в Україні та країнах ЄС. Економіка і суспільство. 2018. Випуск 19. С. 1340–1344. 

11. Соболева І., Пішенін О. Оподаткування суб’єктів малого підприємництва на спрощеній системі (на прикладі торговельних підприємств). Науковий вісник МНУ ім. В. О. Сухомлинського. Економічні науки. 2018. № 2 (11). С. 188–191. 

12. Точиліна І. В. Оподаткування суб’єктів малого підприємництва в умовах викликів цифрової економіки. Ефективна економіка. 2019. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/ ?op=1&z=7017. 

13. Шадура-Никипорець Н. Т. Роль малого підприємництва у розвитку регіональних господарських систем. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2015. № 3 (3). С. 209-214. 

14. Ярошевич Н. Б., Кондрат І. Ю., Ливдар М. В. Розвиток малого бізнесу в Україні: сучасний стан і податкові аспекти стимулювання. Приазовський економічний вісник. 2019. Випуск 2(13). С. 331-339. URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2019/2_13_uk/57.pdf. 

Завантажити