ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

УДК:336.761 (477)

DOI:10.25140/2411-5215-2019-4(20)-461-468

Автор:

Луцкевич Олександр Володимирович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Важливим питанням, з яким сьогодні зіткнулися вітчизняні аналітики, є проблема оцінки ризиків саме фінансового ринку, оскільки фінансові інструменти на сучасному етапі розвитку економіки відіграють величезну роль. Саме тому статтю присвячено комплексному вивченню підходів до управління фінансовими ризиками з урахуванням особливостей їх виникнення на ринку цінних паперів. У процесі аналізу було обґрунтовано, що наявні підходи до вимірювання фінансових ризиків цінних паперів можна об’єднати в чотири різні категорії: підхід на основі номінальної вартості, за мірою чутливості факторів, за мірою ризику на основі розподілу втрат та за мірою ризику на основі сценаріїв. У контексті групування підходів до вимірювання фінансових ризиків цінних паперів було представлено аналіз сучасних методів оцінки ризиків, що дозволило виділити три напрями їх використання: аналіз чутливості ціни активу до зміни зовнішніх умов; оцінка дисперсії і середньоквадратичного відхилення; оцінка ймовірності можливого збитку. Вибір напряму використання методики конкретним інвестором залежить від його стратегічних переваг по вкладенню коштів і від рівня структурованості ринкового середовища.

Ключові слова:

фінансові ризики; ризик-менеджмент; ринок цінних паперів; фондовий ринок; методи оцінки ризиків; міра ризику

Список використаних джерел:

1. Абасова Х. А. Современные методы управления финансовыми рисками. Молодой учёный. 2010. № 1–2 (13). Т. 1. С. 149–151.

2. Білань Н. С. Оцінювання ризику валютної позиції банку за методом Монте-Карло. Вісник ЖДТУ. 2016. № 1(51). С. 101–104.

3. Горбуненко Я. І. Управління інвестиційними ризиками на фондовому ринку України: автореф. дис. ... канд. екон. наук: спец. 08.00.08 / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ, 2011. 20 с.

4. Максимова О. Управление рисками. Финансовый директор. 2008. № 3. С. 34.

5. Селіверстова Л. С., Адаменко І. П. Особливості розвитку фінансового ринку України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 9. С. 13–17.

6. Basel Committee on Banking Supervision. The New Basel Capital Accord. 2003. URL: http://www.bis.org/bcbs/bcbscp3.htm. 

7. Emmer S., Kluppelberg C., Korn R. Optimal Portfolios with Bounded Capital-at-Risk. Mathematic Finance. 2002. № 11. P. 365–384.

8. Markovitz H. Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments. N.Y., Wiley, 1959.

9. McNeil A. J., Frey R., Embrechts P. Quantitative risk management: concepts, techniques, and tools. London: T&T Pfoductions Ltd., 2005. 554 p.

10. Modigliani F., Miller M. H. The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment. Amer. Econ. Rev. June 1958. Р. 261–297.

11. Poon S.-H. A practical guide for forecasting financial market volatility. Ser Huang Poon. Chichester: John Wiley & Sons Ltd., 2005. 238 p.

Завантажити