ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОМПОНЕНТ УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ

Автор:

Вдовенко Юрій Станіславович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено сучасні процеси реформування системи місцевого самоврядування и територіальної організації влади, акцентовано увагу на дискусійних питаннях децентралізації та напрацьовано рекомендації щодо вдосконалення адміністративно-територіального устрою України.

Ключові слова:

реформа, місцеве самоврядування, адміністративно-територіальний устрій

Список використаних джерел:

  1. Załozenia reformy finansów samorządu terytorialnego na Ukrainie / Wyśsza szkoła informatyki i zarządzania w Rzeszowie, Instytut badań i analiz finansowych, 2014. – 22 s.

  2. Нижник Н. Р. Державне управління в Україні: централізація і децентралізація : моно­графія / Н. Р. Нижник. – К. : Вид-во УАДУ, 1997. – 128 с.

  3. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

  4. Алексєєв В. М. Власність територіальних громад в Україні: шляхи розвитку : монографія / В. М. Алексєєв. – Чернівці : Технодрук, 2007. – 336 с.

  5. Кравченко В. В. Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні (основи муніципального права) : навч. посіб. / В. В. Кравченко, М. В. Пітцик. – К. : Арарат-Центр, 2001. – 176 с.

  6. Поживанов М. О. Українські вектори місцевого самоврядування / М. О. Поживанов. – К. : Альтерпрес, 2004. – 368 с.

  7. Ігнатов В. І. Все-таки централізація чи децентралізація? / В. Ігнатов, В. Ребкало // Місцеве самоврядування. – 1998. – № 1–2. – С. 29–34.

  8. Проект Закону «Про територіальний устрій України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: //dniprorada.gov.ua/proekt-zakonu-ukraini.

  9. Вдовенко Ю. С. Адміністративний менеджмент : навч. посіб. / Ю. С. Вдовенко, С. М. Вдовенко, О. В. Рогова. – Ч., 2015. – 264 с.

Завантажити