РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ КОНЦЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор:

Забаштанський Максим Миколайович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Забаштанська Тетяна Володимирівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Роговий Андрій Віталійович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Обґрунтовано необхідність проведення економічної діагностики концесійних об’єктів та вдосконалення методичних підходів до її здійснення. З метою вдосконалення методики організації її проведення запропоновано алгоритм комплексної економічної діагностики концесійного об’єкта. Визначено роль економічної діагностики в пошуку шляхів покращення фінансово-майнового стану концесійних суб’єктів господарювання. Систематизовано напрями вдосконалення організації концесійної діяльності з урахуванням особливостей процесу економічної діагностики.

Ключові слова:

економічна діагностика, концесії, концесійна діяльність, методи економічної діагностики, фінансове забезпечення

Список використаних джерел:

  1. Контроллинг как инструмент управления предприятием / под ред. Н. Г. Данилочкиной. – М. : ЮНИТИ, 1999. – 278 с.

  2. Шеремет А. Д. Методика финансового анализа / А. Д. Шеремет, Р. С. Сайфулин. – М. : ИНФРА-М, 1996. – 176 с.

  3. Конина О. В. Финансовая диагностика : учеб. пособие / О. В. Конина. – Волгоград : Деловой мир, 1998. – 265 с.

  4. Фаріон І. Д. Діагностика і економічний аналіз у сфері послуг : курс лекцій / І. Д. Фаріон, Л. І. Савчук, C. M. Жукевич ; за ред. І. Д. Фаріона. – Тернопіль : Екон. думка, 2005. – 260 с.

  5. Раппопорт В. Ш. Диагностика управления: практический опыт и рекомендации / В. Ш. Раппопорт. – М. : Экономика, 1988. – 127 с.

  6. Короткова Е. Концепция менеджмента / Е. Короткова. – М. : Дека, 1997. – 304 с.

  7. Давидова Г. В. Методика количественной оценки риска банкротства предприятий / Г. В. Давидова, А. Ю. Беликов // Управление риском. – 1999. – № 3. – С. 13–20.

  8. Гетьман О. О. Економіка підприємства : навч. посіб. / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал. – 2-ге видання. – К. : Центр навчальної літератури, 2010. – 488 с.

  9. Загорна Т. О. Економічна діагностика : навчальний посібник / Т. О. Загорна. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 400 с.

Завантажити