РИНОК СТРАХОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ В УМОВАХ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Автор:

Панченко Олена Іванівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Сорока А.В., Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Розкрито особливості функціонування ринку страхового посередництва в Україні, визначено проблеми його роз­витку в сучасних умовах, а також запропоновано заходи, спрямовані на поліпшення та активізацію діяльності страхових посередників в умовах інтеграції національного ринку страхових послуг у світовий страховий простір.

Ключові слова:

страховий ринок, страхові посередники, страхові агенти, страхові брокери

Список використаних джерел:

 1. Бастричев В. С. Посередницький страховий ринок України: маркетингові аспекти / В. С. Бастричев, Є. М. Зубермеха // Вісник Нац. ун-ту «Львів. політехніка». – 2008. – № 633. – С. 32–38.

 2. Вовчак О. Д. Страхова справа : підручник / О. Д. Вовчак. – К. : Знання, 2011. – 391 с.

 3. Гончарук В. Кто такой в Украине «страховой брокер» и «страховой агент»? [Электронный ресурс] / В. Гончарук // Власть денег. – 2008. – № 167. – Режим доступа : http://forinsurer.com/public/08/02/19/3389.

 4. ДИРЕКТИВА про посередництво у страхуванні 2002/92/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 9 грудня 2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nfp.gov.ua/files/docs/EU/Директива%202002_92.pdf.

 5. Про страхування [Електронний ресурс] : Закон України. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua.

 6. Панченко О. І. Регіональні аспекти розвитку страхового ринку України / О. І. Панченко, М. В. Дубина // Вісник Чернігівського технологічного університету. – Чернігів : ЧДТУ, 2009. – Вип. № 38. – С. 102–115.

 7. Плиса В. Й. Страхування : навч. посіб. / В. Й. Плиса. – К., 2006. – 392 с.

 8. Приказюк Н. В. Діяльність страхових брокерів в Україні та її регулювання [Електронний ресурс] / Н. В. Приказюк // Ефективна економіка. – 2013. – № 2. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1780.

 9. Ткаченко Н. Шляхи розвитку посередництва на страховому ринку України / Н. Ткаченко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2007. – № 6. – С. 77–84.

 10. Удосконалення системи регулювання страхового посередництва в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ier.com.ua/files/publications/Policy_papers/German_advisory_group/2005/U4_ukr.pdf.

 11. Українська федерація убезпечення [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ufu.org.ua/ua/news/publications/6984.

Завантажити