ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ДАНИХ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-КАДРОВА СКЛАДОВА

Автор:

Варічева Р.В., Одеський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, м. Одеса, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено можливості захисту інформації управлінського обліку за рахунок реалізації організаційно-кадрової складової забезпечення безпеки бухгалтерської інформації, відповідне врегулювання якої організаційно-розпорядчими документами підприємства є основою захисту комерційної таємниці за рахунок чіткого визначення посадових обов’язків працівників, відповідальних за ведення управлінського обліку. Це сприятиме продуктивності праці та безпеці управління господарськими операціями підприємства, особливо в умовах застосування комп’ютерних технологій.

Ключові слова:

управлінський облік, бухгалтерська інформація, комерційна таємниця, організаційно-кадрова складова

Список використаних джерел:

 1. Боримська К. П. Захист бухгалтерської інформації в обліковій політиці з метою оподаткування: організаційні аспекти / К. П. Боримська // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. – 2013. – № 2. – С. 14–21.

 2. Боримська К. П. Концептуалізація захисту бухгалтерської інформації при міжкорпоративному електронному документообороті торговельних підприємств: проблемні аспекти / К. П. Боримська, Н. В. Кінзерська // Вісник ЖДТУ. Серія: економічні науки. 2013. – № 3 (65). – С. 16–25.

 3. Господарський кодекс України № 436-IV від 16 січня 2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

 4. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні [Електронний ресурс] : Закон України № 996-XIV від 16 липня 1999 р. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14.

 5. Комерційна таємниця й система промислової секретності (досвід Великобританії) // Украинские деловые новости. – 1995. – № 19. – С. 22.

 6. Ожегов С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов. – Изд. 7-е, стереотип. – М. : Сов. энциклопедия, 1968. – 990 с.

 7. Хорнгрен Ч. Управленческий учет : пер. с англ. / Ч. Хорнгрен, Дж. Фостер, Ш. Датар. – 10-е изд. – СПб. : Питер, 2005. – 1008 с.

 8. Черкасов В. Н. Бизнес и безопасность. Комплексный подход / В. Н. Черкасов. – М. : Армада-пресс, 2001. – 384 с.

 9. Гришова І. Ю. Оцінювання чинників формування фінансового потенціалу аграрного виробництва / І. Ю. Гришова, О. В. Митяй, В. В. Кужель // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 10 (172). – С. 169–172.

 10. Гришова І. Ю. Аналітичне забезпечення економічного розвитку підприємств з позицій інвестиційної привабливості / І. Ю. Гришова, С. С. Стоянова-Коваль // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. – № 2. – С. 195–203.

 11. Гришова И. Ю. Социально-экономическое развитие предприятий в контексте решения экономических конфликтов / И. Ю. Гришова, Л. Е. Лебедь //Актуальные проблемы экономики и управления. – 2015. – № 2. – С. 33–37.

Завантажити