АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Автор:

Корогод І.В., Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено сутність, види, функціональні особливості, а також світовий та вітчизняний досвід розвитку інфраструктури підтримки підприємництва. Проаналізовано сучасний стан розвитку елементів інфраструктури підтримки підприємництва в регіональному розрізі та запропоновано основні напрями підвищення ефективності їх функціонування.

Ключові слова:

бізнес, інфраструктура підтримки підприємництва, бізнес-інкубатор, технопарк, фонд під­тримки підприємництва

Список використаних джерел:

  1. Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні [Електронний ресурс] : Закон України від 22.03.2012 р. № 4618-6. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4618-17.

  2. Рачинська Г. В. Система інфраструктурного забезпечення підприємств малого і середнього бізнесу покращення [Електронний ресурс] / Г. В. Рачинська, Л. С. Лісовська // Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету «Львівська політехніка». – 2012. – С. 211–216. – Режим доступу : http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/ 15904/1/32_211-216_Vis_725_Ekonomika.pdf.

  3. Пивоваров М. Розвиток інституту інфраструктури малого підприємництва: проблеми та шляхи його покращення [Електронний ресурс] / М. Пивоваров // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2013. – Вип. 1 (8). – С. 6–18. – Режим доступу : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13pmgwyp.pdf.

  4. Шевчук Л. Т. Світовий і вітчизняний досвід створення і функціонування бізнес-інкубаторів / Л. Т. Шевчук, А. В. Колодійчук // Регіональна економіка. – 2013. – № 1. – С. 178–184.

  5. Бутко М. П. Інтелектуальний капітал як чинник модернізації регіонального економічного простору : монографія / М. П. Бутко, О. В. Попело ; під заг. ред. М. П. Бутка. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2014. – 372 с.

  6. Обласна Програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2015–2016 роки : затверджена рішенням двадцять третьої сесії обласної ради шостого скликання від 23 січня 2015 року.

Завантажити