СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ ЯК ЧИННИК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Автор:

Гришова Інна Юріївна, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань, Україна

Щербата М.Ю., Міжнародний гуманітарний університет, м. Одеса, Україна

Гришов В.В., Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено еволюційний розвиток концепції соціальної відповідальності бізнесу, розглянуто пріоритетні складові соціальної відповідальності бізнесу як чинника соціально-економічного розвитку птахівництва, а також визначено основні переваги інтеграції соціальної відповідальності бізнесу в діяльності птахівничих підприємств. Висвітлено принципи соціальної відповідальності бізнесу та доведено доцільність їх реалізації у площину економічного потенціалу птахівничих підприємств, що позначиться на нарощенні та підвищенні інвестиційної привабливості галузі, підвищенні якості та сертифікації продукції, зміцненні ділової репутації, створенні бренда, напрацюванні іміджу і, як наслідок, максимізації ринкової вартості бізнесу.

Ключові слова:

соціальна відповідальність бізнесу, соціально орієнтований бізнес, птахівничі підприємства, стейкхолдери

Список використаних джерел:

 1. Бондаренко А. В. Соціальне інвестування як фактор забезпечення соціально-економічного розвитку держави / А. В. Бондаренко, Л. О. Омелянович // Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури. – 2009. – № 5 (79). – С. 201–203.

 2. Глебова И. С. Социальная ответственность бизнеса в России и за рубежом : учебное пособие / И. С. Глебова. – Казань : Казанский государственный университет им. В. И. Ульянова-Ленина, 2008. – 110 с.

 3. Гришова І. Ю. Імплементація принципів соціально орієнтованого бізнесу в площину економічного розвитку потенціалу харчових підприємств [Електронний ресурс] / І. Ю. Гришова, Т. С. Шабатура // Економіка: реалії часу. – 2014. – № 3. – С. 13–22. – Режим доступу : http://economics.opu.ua/files/archive/2014/No3/13-21.pdf.

 4. Гришова І. Ю. Соціальні інвестиції як інструмент реалізації соціально орієнтованого бізнесу / І. Ю. Гришова, Т. С. Шабатура // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка і менеджмент». – 2014. – Вип. 4. – С. 183–187.

 5. Гришова И. Ю. Стратегическое развитие предприятий агропродовольственной сферы в контексте социальной ответственности бизнеса / И. Ю. Гришова, В. В. Сафонов // Стратегическое планирование развития городов и регионов. Памяти первого ректора ТГУ С. Ф. Жилкина : IV Международная научно-практическая конференция (Тольятти, 30 июня 2014 года) : сборник научных трудов : в 2 ч. / отв. ред. Ю. А. Анисимова. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2014. – Ч. 1. – С. 27–32.

 6. Доклад о социальных инвестициях в России – 2008. Интеграция КСО в корпоративную стратегию / Ю. Е. Благов (и др.) ; под общ. ред. Ю. Е. Благова, С. Е. Литовченко, Е. А. Ивановой. – М. : Ассоциация Менеджеров, 2008. – 92 с.

 7. Зайцев Ю. К. Соціальна конкуренція як фактор економічного розвитку / Ю. К. Зайцев // Стратегія економічного розвитку України. – 2011. – Вип. 6. – С. 32–42.

 8. Захарченко В. В. Ідентифікація ключових компетенцій підприємства [Електронний ресурс] / В. В. Захарченко, Т. Г. Бєлова. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3042/3/5.pdf.

 9. Кужель В. В. Імунізація економіки агропродовольчої сфери в контексті реалізації принципів соціальної відповідальності бізнесу / В. В. Кужель // Економічний форум. – 2014. – № 3. – С. 17–22.

 10. Кужель В. В. Управление стоимостью бизнеса с точки зрения социальной ответственности субъектов аграрного рынка Украины / В. В. Кужель, Т. С. Шабатура // Актуальне проблемы экономики и менеджмента. – 2014. – № 3 (3). – С. 127–132.

 11. Наливайко А. П. Глобалізація і стратегічний менеджмент [Електронний ресурс] / А. П. Наливайко // Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації. – Режим доступу : http://ecolib.com.ua/article.php?book=20&article=2309.

 12. Одегов Ю. Г. Актуальные вопросы корпоративной социальной ответственности бизнеса / Ю. Г. Одегов, Е. В. Логинова // Нормирование и оплата труда в промышленности. − 2013. − № 2. − С. 17–29.

 13. Офіційний сайт компанії ПрАТ «Миронівська птахофабрика» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mhp.com.ua/ru/operations/chao-mironovskaja-ptitsefabrika.

 14. Офіційний сайт ТМ «Наша Ряба» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ryaba.com.ua/ua/about/about-ryaba/.

 15. Офіційний сайт Союзу птахівників України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.poultryukraine.com/ru/about-association/.

 16. Режим доступу : http://www.bcdst.kiev.ua/index.php/news/1-latest-news/56.

 17. Соціальна відповідальність бізнесу – міф чи реальність [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.csr.aiesec.lviv.ua/.

 18. Corporate Social Responsibility and Corporate Values [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.eba.com.ua/.

 19. CSR and Apparel Indus try in Jordan [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bsr.org/.

Завантажити