ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ВИБОРУ МАРКЕТИНГОВИХ РІШЕНЬ У РИНКОВИХ УМОВАХ

Автор:

Дубницький В.І., ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет, м. Дніпропетровськ, Україна

Комірна В.В., ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет, м. Дніпропетровськ, Україна

Мова статті: російська

Анотація:

Представлено авторський підхід до вибору маркетингових рішень за допомогою економіко-математичного моделювання, враховуючи особливості роботи підприємства в умовах ринку. Проаналізовано та узагальнено наявні математичні моделі та побудовано вдосконалені математичні моделі економічних інтересів виробників в умовах конкурентного ринку з урахуванням вибору виробничої програми, що враховує обмеженість матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, конкурентний ризик, «вторгнення» на ринок інших виробників, ризик погашення дебіторської заборгованості споживачами, незабезпеченими фінансовими ресурсами, які є неплатоспроможними, рівень інфляції у теперішній час та перспективи її розвитку.

Ключові слова:

економіко-математичне моделювання, інноваційно-маркетингова діяльність, управління, маркетингова стратегія, синергізм

Список використаних джерел:

  1. Рябошлик В. Динамічна модель витрат-випуску з явним відображенням інноваційних технологій / В. Рябошлик // Економіст. – 2004. – № 9. – С. 49–53.

  2. Диленко В. А. Динамическая модель инновационных процессов в системе производителей / В. А. Диленко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 3, т. 2. – С. 182–186.

  3. Гранберг А. Г. Динамические модели народного хозяйства / А. Г. Гранберг. – М. : Экономика, 1985. – 240 с.

  4. Диордица С. Г. Математическое моделирование инновационного развития системы производителей / С. Г. Диордица, В. А. Диленко // Прикладные аспекты моделирования соци­ально-экономических систем / под ред. В. С. Пономаренко, Т. С. Клебановой. – Бердянск : Издатель Ткачук А. В., 2015. – С. 470–483.

  5. Прикладные аспекты моделирования социально-экономических систем : [кол. монография] / под ред. В. С. Пономаренко, Т. С. Клебановой. – Харьков ; Бердянск : Издатель Ткачук А. В., 2015. – С. 281–469.

Завантажити