РОЛЬ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Автор:

Лисенко Ірина Володимирівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Лисенко Н.В., Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто питання використання енергозберігаючих технологій у контексті забезпечення економічної безпеки України. Встановлено, що невирішеною проблемою залишається розгляд впливу енергозберігаючих технологій як запоруки економічної безпеки України. Досліджено досвід ЄС у застосуванні енергозберігаючих технологій та наведено приклади найбільш успішних країн. Доведено, що для України досягти бажаного результату з ефективного енерговикористання можливо лише за умови створення відповідної ефективно діючої системи енергетичного менеджменту на всіх рівнях управління. Окреслено нові напрямки розвитку енергозберігаючих технологій в Україні. Запропоновано посилити дії у сфері ощадливого використання паливно-енергетичних ресурсів та активного використання енергозберігаючих технологій з метою забезпечення економічної безпеки України.

Ключові слова:

економічна безпека, енергетична безпека, енергозберігаючі технології, нетрадиційні джерела енергії, енергозберігаючі заходи

Список використаних джерел:

1. Бобров Є. А. Концептуальні підходи до визначення поняття «енергетична безпека» / Є. А. Бобров // Стратегічні пріоритети. – 2012. – № 2. – С. 70–75.

2. Бобров Є. А. Сучасні підходи до дослідження економічної безпеки / Є. А. Бобров // Економіка України. – 2012. – № 4. – С. 80–85.

3. Власюк О. С. Теорія і практика економічної безпеки в системі науки про економіку / О. С. Власюк. – К. : Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки при РНБО України, 2008. – 48 с.

4. Горбулін В. П. Пріоритетність національних інтересів у світлі стратегії національної безпеки України / В. П. Горбулін, А. Б. Качинський // Стратегічна панорама. – 2005. – № 3. – С. 11–18.

5. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

6. Економічна безпека / З. С. Варналій, П. В. Мельник, Л. Л. Тарангул та ін. ; за ред. З. С. Варналія. – К. : Знання, 2009. – 647 с.

7. Жаліло Я. А. Стратегія забезпечення економічної безпеки України. Пріоритети та проблеми імплементації / Я. А. Жаліло // Стратегія національної безпеки України в контексті досвіду світової спільноти. – К. : Сатсанга, 2001. – 224 с.

8. Іноземні інвестори посилюють співпрацю з Держенергоефективності щодо розвитку відновлювальних джерел енергії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://saee.gov.ua/uk/news/551.

9. Ісландія допомагатиме Україні розвивати геотермальну енергетику в рамках підписаного нещодавно Меморандуму [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ecotown.com.ua/news/Islandiya-dopomahatyme-Ukrayini-rozvyvaty-heotermalnu-enerhetyku-v-ramkakh-pidpysanoho-neshchodavno-/.

10. Конституція України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.

11. Концепція економічної безпеки України / кер. проекту В. М. Геєць. – К. : Логос, 1999. – 56 с.

12. Кузнець О. Я. Європейська стратегія впровадження енергоощадних технологій [Електронний ресурс] / О. Я. Кузнець. – Режим доступу : http://ecotown.com.ua/news/Zahlyadayemo-v-YEvropu-za-dosvidom-vprovadzhennya-enerhooshchadnykh-tekhnolohiy/.

13. Методика розрахунку рівня економічної безпеки України [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства економіки України № 60 від 02.03.2007. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=97980.

14. Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.google.com.ua/search?client=opera&q=НАКАЗ%0Aвід+29+жовтня+2013+року+N+1277&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8.

15. Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство / В. М. Геєць, М. О. Кизим, Т. С. Клебанова та ін. ; за ред. В. М. Гейця. – Х. : Інжек, 2006. – 240 с.

16. Мунтіян В. І. Економічна безпека України / В. І. Мунтіян. – К. : КВІЦ, 1999. – 462 с.

17. Наша мета – досягти показників енергоефективності Польщі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://saee.gov.ua/uk/news/548.

18. Паливно-енергетичний комплекс України на порозі третього тисячоліття / [за заг. ред. А. К. Шидловського, М. П. Ковалка]. – К. : УЕЗ, 2001. – 398 с.

19. Пастернак-Таранушенко Г. А. Економічна безпека держави. Методологія забезпечення : монографія / Г. А. Пастернак-Таранушенко. – К. : КНЕУ, 2003. – 320 с.

20. Предборський В. А. Економічна безпека держави / В. А. Предборський. – К. : Кондор, 2005. – 391 с.

21. Про енергозбереження [Електронний ресурс] Закон України від 01.07.1994 № 74/94–ВР. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/74/94-вр.

22. Частка «зеленої» енергії в Україні може скласти 21,5 % до 2030 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ecotown.com.ua/news/CHastka-zelenoyi-enerhiyi-v-Ukrayini-mozhe-sklasty-21-5-do-2030-roku/.

23. Чи готова Україна споживати менше енергії? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://euukrainecoop.net/2014/06/20/energy-2/.

24. Шкарлет С. М. Територіальна реформа в системі стратегічного управління енергоекономічною та інформаційною сферами держави / С. М. Шкарлет, Н. І. Холявко, М. В. Дубина // Економічний часопис-ХХІ. – 2015. – № 5–6. – С. 103–107.

25. Шлемко В. Т. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення / В. Т. Шлемко, І. Ф. Бінько. – К. : НІСД, 1997. – 144 с.

26. Energy conservation in Ukraine: legal aspects and practical implementation. – Rivne : Publisher O. Zen, 2011. – 48 p.

27. Lysenko I. Energy Saving Technologies as a Prerequisite of Economic Security of Ukraine / I. Lysenko, S. Stepenko // 19th International Student Conference on Electrical Engineering POSTER 2015, Prague May 14, M_091-1-M_091-5, Czech Technical University in Prague.

Завантажити