ВЗАЄМОДІЯ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ЯК ЧИННИК ЇХ ПРИБУТКУ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор:

Вагонова О.Г., ДВНЗ “Національний гірничий університет”, м. Дніпропетровськ, Україна

Прокопенко В.І., ДВНЗ “Національний гірничий університет”, м. Дніпропетровськ, Україна

Одинцова К.І., ДВНЗ “Національний гірничий університет”, м. Дніпропетровськ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Підприємства, які взаємодіють у виробничо-господарському об’єднанні, не створюють одне одному сприятливих умов для інноваційного відтворення основних засобів виробництва. Визначено основні моделі взаємодії підприємств гірничо-металургійного об’єднання на підставі її стабільності. Розроблено метод розподілу між підприємствами економічного ефекту в результаті впровадження інноваційного заходу. Частка кожного з них в ефекті визначається залежно від чисельності виробничого персоналу, розміру витрат на інноваційне впровадження та привабливості продукції, вироблюваної підприємством, що оцінюється. Сформульовано принцип зворотного ефекту від організації сприятливих умов для виробничо-господарської діяльності кожного з підприємств комплексу видобування й перероблення рудної сировини.

Ключові слова:

об’єднання підприємств, рудна сировина, собівартість продукції, прибуток, рентабельність виробництва, економічні відносини

Список використаних джерел:

 1. Економічна енциклопедія : у 3 т. Т. 1 / редкол. : С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К. : Академія, 2000. – 864 с.

 2. Ковалева С. В. Вдосконалення форм інтеграції виробництва (на прикладі гірничо-металургійного комплексу України) : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.07.01 / С. В. Ковалева. – Дніпропетровськ, 1997. – 19 с.

 3. Іщенко М. І. Економічна взаємодія підприємств гірничозбагачувального комплексу : монографія / М. І. Іщенко ; за наук. ред. проф. В. І. Прокопенка. – Дніпродзержинськ : Андрій, 2007. – 288 с.

 4. Беа Ф. К. Экономика предприятия : пер. с нем. / Ф. К. Беа, Э. Дихтл, М. Швайтцер. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 928 c.

 5. Турило А. М. Економіко-математичне моделювання багатоцільових задач виробничо-господарської діяльності промислового підприємства / А. М. Турило, Є. В. Афанасьєв // Вісник КТУ. – Кривий Ріг : КТУ, 2004. – Вип. 3. – С. 187–191.

 6. Ратушний Ю. Розвиток підприємства гірничозбагачувальної галузі: моніторинг середовища функціонування / Ю. Ратушний // Економіст. – 2002. – № 11. – С. 38–41.

 7. Маймула В. Е. Предприятия и их связи в условиях перехода к рыночной экономике / В. Е. Маймула // Економічний вісник Національної гірничої академії України. – Дніпропетровськ : РВК НГА України, 1999. – Т. 2. – С. 103–104.

 8. Мочерний С. В. Основи економічної теорії / С. В. Мочерний, С. А. Єрохін, Л. О. Каніщенко ; за ред. С. В. Мочерного. – К. : Академія, 1997. – 464 с.

 9. Дзюбенко О. Г. Планування діяльності підприємства в ринкових умовах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08. 06. 01 / О. Г. Дзюбенко. – Хмельницький, 2003. – 20 с.

 10. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку: нормативна база. Нова редакція. – Х. : Курсор, 2003. – 214 с.

 11. Методические рекомендации по формированию себестоимости продукции (работ, услуг) в промышленности : утв. Приказом Госкомитета промполитики Украины от 02.02.2001 г. № 47 / рук. Н. И. Клименко. – К., 2001. – 175 с.

 12. Темченко А. Г. Методика обґрунтування економічно найвигіднішої продуктивності гірничорудних підприємств / А. Г. Темченко, С. В. Максимов, Н. В. Пасічник // Економіка: проблеми теорії і практики. – 2003. – Вип. 182. – Том 2. – С. 464–472.

 13. Катаев А. Выявление внутренних резервов экономии материальных и топливно-энергетических ресурсов крупных технологических комплексов / А. Катаев, А. Мелихов, О. Бородецкая // Экономика Украины. – 2003. – № 3. – С. 46–49.

Завантажити