ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ

Автор:

Ющенко Надія Леонідівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Стаття присвячена систематизації факторів впливу на якість земель сільськогосподарського призначення, а також огляду й аспектам класифікації економіко-математичних моделей як інструментів прийняття рішень, спрямованих на забезпечення стійкого землекористування в Україні.

Ключові слова:

землекористування, деградація, відтворення родючості ґрунтів, оптимізація сівозмін, математична модель

Список використаних джерел:

 1. Акулич И. Л. Математическое программирование в примерах и задачах : учеб. пособие для студентов эконом. спец. вузов / И. Л. Акулич. – М. : Высш. шк., 1986. – 319 с.

 2. Барський Ю. М. Модель оптимізації виробництва сільськогосподарських та підсобних підприємств / Ю. М. Барський // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2003. – № 7. – С. 7–11.

 3. Бурлака Н. І. Напрями державного регулювання малопродуктивних та деградованих земельних ресурсів в умовах проведення земельної реформи / Н. І. Бурлака // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Економічні науки. – 2012. – № 1 (56), т. 2. – С. 122–128.

 4. В’юненко О. Б. Економіко-математична модель календарного планування захисту рослин / О. Б. В’юненко, І. А. Мачуський, Т. В. Токарева // Вісник Сумського державного університету. – 1998. – № 1 (9). – С. 148–152.

 5. Глонь О. В. Моделювання систем керування в умовах невизначеності / О. В. Глонь, В. М. Дубовий. – Вінниця : Універсум, 2005. – С. 17–24.

 6. Григорків В. С. Економічна кібернетика : навч. посіб. / В. С. Григорків. – Чернівці : Рута, 2006. – 198 с.

 7. Дем’яненко С. І. Інноваційне зростання – основа стабільності агропромислового комплексу / С. І. Дем’яненко // Наука та інновації. – 2005. – № 1. – С. 87–98.

 8. Дем’яненко С. І. Менеджмент виробничих витрат у сільському господарстві / С. І. Дем’яненко. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2004. – С. 246–252.

 9. Державна служба статистики України. Рослинництво [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

 10. Добряк Д. С. Ефективність екологобезпечного землекористування в Україні в ринкових умовах / Д. С. Добряк, В. М. Будзяк, О. С. Будзяк // Економіка України. – 2013. – № 7 (620). – С. 83–93.

 11. Економіко-математичне моделювання : навч. посібник / В. В. Вітлінський, С. І. Наконечний, О. Д. Шарапов та ін. ; за заг. ред. В. В. Вітлінського. – К. : КНЕУ, 2008. – 536 с.

 12. Жубржицька О. В. Вивчення основ економічного моделювання розвитку АПК у вищих закладах освіти / О. В. Жубржицька // Географічна наука та освіта в Україні. – К. : Фітосоціоцентр, 2000. – С. 63–66.

 13. Зульфугарова С. О. Моделі управління економічним розвитком регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» / С. О. Зульфугарова. – Запоріжжя, 2010. – 22 с.

 14. Касьяненко В. О. Моделювання та прогнозування економічних процесів / В. О. Касьяненко, Л. В. Старченко. – Суми : Університетська книга, 2006. – 356 с.

 15. Кісіль М. Ю. Особливості Використання методів економіко-математичного моделювання в стратегічному менеджменті сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / М. Ю. Кісіль. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=377.

 16. Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року (із змінами і доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

 17. Концептуальні засади розвитку сільськогосподарського землекористування сільських територій. Проект Національної академії аграрних наук України [Електронний ресурс]. – К., 2014. – Режим доступу : http://naas.gov.ua.

 18. Кравченко Р. Г. Математическое моделирование экономических процессов в сельском хозяйстве / Р. Г. Кравченко. – М. : Колос, 1978. – 424 с.

 19. Крушевский А. В. Математическое программирование и моделирование в экономике : учеб. пособие для вузов / А. В. Крушевский, К. И. Швецов. – К. : Вища школа. Головное изд-во, 1979. – 456 с.

 20. Математичні методи в економіці та моделювання соціально-економічних процесів в АПК / В. А. Кундіуса, Л. А. Мочалова, В. А. Кегель, Г. С. Сидоров. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – М. : Колос, 2001. – 288 с.

 21. Мильнер Б. З. Системный подход к организации управления / Б. З. Мильнер, Л. И. Евенко, B. C. Рапопорт. – М. : Экономика, 1983. – 224 с.

 22. Міністерство аграрної політики. Економіка. Панорама аграрного сектору України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minagro.gov.ua/page/?6351.

 23. Могильна Л. М. Теоретично-методологічні основи інноваційних процесів / Л. М. Могильна // Аграрний форум – 2008 : матер. Міжнар. науково-практичної конф. (15–18 жовтня 2008 р., Суми). – Суми : Університетська книга, 2008. – С. 207–209.

 24. Моделювання та методи системного аналізу в економіці. – К., 1999. – 120 с.

 25. Наконечний С. І. Математичне моделювання техніко-економічних процесів АПК / С. І. Наконечний, С. С. Савіна, Т. С. Наконечний. – К., 1996. – 240 с.

 26. Наконечный C. И. Математическое моделирование экономических процессов сельскохозяйственного производства : учеб. пособие / C. И. Наконечный, В. Г. Андрийчук. – К. : КИНХ, 1982. – 106 с.

 27. Овсієнко Ю. І. Використання комп’ютерної техніки при побудові математичних моделей методом найменших квадратів / Ю. І. Овсієнко. – К., 2010. – С. 294–299.

 28. Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період до 2020 року [Електронний ресурс] : затв. Законом України №2818–VI від 21.12.2010 р. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2818-17.

 29. Пасхавер Б. Сценарії розвитку агросфери / Б. Пасхавер // Економіка України. – 2011. – № 11. – С. 38–44.

 30. Підлісецький Г. Економічні проблеми технічного забезпечення сільського господарства / Г. Підлісецький, В. Товстопят // Економіка України. – 2008. – № 11. – С. 81–87.

 31. Природа России: 2015 год – Международный год почв [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.priroda.ru/news/detail.php?ID=10966.

 32. Присяжнюк М. Про необхідність і напрями поглиблення аграрної реформи / М. Присяжнюк, П. Саблук, М. Кропивко // Економіка України. – 2011. – № 6. – С. 4–16.

 33. Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки [Електронний ресурс] : Закон України №537–V від 9.01.2007 р. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua//laws/show/537-16.

 34. Про охорону земель [Електронний ресурс] : Закон України № 962-IV від 19.06.2003 р. із змінами. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/962-15/.

 35. Россоха В. В. Оцінка виробничого потенціалу аграрних підприємств / В. В. Россоха. – М. : Экономика, 1983. – С. 33–44.

 36. Светлов Н. М. Обоснование весовых коэффициентов исходов в стохастических моделях сельскохозяйственного производства / Н. М. Светлов // Доклады ТСХА. – М. : Издательство МСХА, 1995. – Вып. 266. – С. 190–195.

 37. Скрипниченко В. В. Концептуальна модель страхування аграрних ризиків щодо стимулювання ефективного розвитку АПК України / В. В. Cкрипниченко // Актуальні проблеми розвитку АПК : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. – Луцьк, 2011. – С. 37–40.

 38. Соціоекономічна модернізація аграрного сектору України (концептуальні положення) / В. Геєць, В. Юрчишин, О. Бородіна, І. Прокопа // Економіка України. – 2011. – № 12. – С. 4–14.

 39. Стратегия и тактика антикризисного управлення фирмой / под общ. ред. проф. А. П. Градова. – СПб. : Спец. лит., 1996. – С. 43–55.

 40. Твердохліб М. І. Класифікація математичних моделей технологічних укладів економіки / М. І. Твердохліб // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 6. – С. 284–289.

 41. Українська модель аграрного розвитку та її соціоекономічна переорієнтація : наук. доп. / О. М. Бородіна, В. М. Геєць, А. О. Гуторов та ін. ; [за ред. В. М. Гейця, О. М. Бородіної, І. В. Прокопи]. – К. : Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2012. – 56 с.

 42. Устойчивое развитие: теория, методология, практика : учебник / [под ред. Л. Г. Мельника]. – Сумы : Университетская книга, 2009. – С. 1142.

 43. Цюпко С. В. Экономико-математические модели прогнозирования развития сельського хазяйства Украины : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.03.02 / С. В. Цюпко. – К., 2001.

 44. Чабан Г. В. Моделювання як метод прогнозування в сільському господарстві / Г. В. Чабан // Зб. наук. пр. Черкаського держ. техн. ун. Сер.: Економічні науки. – 2003. – Вип. 11. – С. 28–41.

 45. Чудовська В. Дослідження ринку органічної продукції в Україні / В. Чудовська // Наукові засади сталого розвитку економіки : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 16-17 червн. 2011 р. – Тернопіль : Крок, 2011. – С. 331–333.

 46. Шипилкина Ю. В. Применение экономико-математических методов для обоснования комплекта машин сельскохозяйственного предприятия / Ю. В. Шипилкина // Труды конференции МОНА – 2001. – Алтай : РИИ АлтГТУ, 2001. – С. 1–2.

 47. Экономико-матетематические методы в планировании сельскохозяйственного производства : [учеб. пособие] / [А. М. Гатаулин, Г. В. Гаврилов, Л. А. Харитонова и др.] ; под ред. А. М. Гатаулина. – М. : Агропромиздат, 1986. – С. 272–276.

 48. Ющенко Н. Л. До питання управління матеріальними запасами з використанням економіко-математичних моделей / Н. Л. Ющенко, А. О. Мороз // VIІ Міжнародна наук.-практ. конф. «Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС ‘2012», 27–30 черв. 2012 р. – Чернігів–Жукін, 2012. – С. 207–210.

Завантажити