СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ

Автор:

Лукомська Оксана Іванівна, Рівненський державний гуманітарний університет (вул. Пластова, 31, м. Рівне, 33000, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

Наведено дефініції поняття «сільський зелений туризм», проаналізовано різні підходи до його визначення вітчизняними й зарубіжними авторами і виділено спільні та відмінні ознаки. У результаті дослідження трактувань категорії «сільський зелений туризм» охарактеризовано принципи та функції сільського зеленого туризму. Обґрунтовано важливість соціального фактора розвитку сільського зеленого туризму. Висвітлено зв’язок із соціальною відповідальністю бізнесу, яка підкреслює взаємозв’язок між економічними, екологічними та соціальними аспектами.

Ключові слова:

сільський зелений туризм, сільський туризм, функції, соціально-економічний розвиток, соціальна відповідальність бізнесу

Список використаних джерел:

 1. Биркович В. І. Сільський зелений туризм – пріоритет розвитку туристичної галузі України. Стратегічні пріоритети / В. І. Биркович // Науково-аналітичний щоквартальний збірник. – 2008. –№ 1 (6). – С. 138–143.

 2. Богданова Ж. А. Поняття та види туристичної діяльності в Україні / Ж. А. Богданова // Вісник ЖДТУ. Економічні науки: економіка, організація і управління підприємством. – 2009. – № 4 (50). – C. 194–197.

 3. Васильєв В. П. 15 років сільському зеленому туризму України [Електронний ресурс] / В. П. Васильєв // Дім, сад, город. – 2010. – № 4. – Режим доступу : http://www.greentour.com.ua/english/node/231.

 4. Герасименко Ю. Розвиток сільських територій як інструмент реалізації соціальної відповідальності агробізнесу [Електронний ресурс] / Ю. Герасименко. – Режим доступу : http://www. econf.at.ua/publ/konferencija_2014_10_16_17.

 5. Гришова И. Ю. Финансовое обеспечение перерабатывающих предприятий в контексте формирования финансовых потоков / И. Ю. Гришова // Азимут научных исследований: экономика и управление. – 2012. – № 1. – С. 22–24.

 6. Гришова І. Ю. Соціальні інвестиції як інструмент реалізації соціально-орієнтованого бізнесу / І. Ю. Гришова, Т. С. Шабатура // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка і менеджмент». – 2014. – Вип. 4. – С. 183–187.

 7. Дроздов А. В. Экотуризм: определения, принципы, признаки, формы / А. В. Дроздов // Актуальные проблемы туризма-99. Перспективы развития туризма в южном Подмосковье : сборник. – М., 1999. – С. 32–41.

 8. Ілляшенко С. М. «Зелений» туризм як один з напрямів сталого розвитку регіону [Електронний ресурс] / С. М. Ілляшенко, Н. С. Ілляшенко, В. О. Щербаченко // Економіка України. – 2013. – № 8. – С. 33–39. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/EkUk_2013_8_4.pdf.

 9. Как Евросоюз помогает Украине развивать «зеленый» туризм [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.business"resurs.com.ua/index.php?option=com_articles&task= view&id=1622.

 10. Крюкова І. О. Стратегічні імперативи розвитку зеленого туризму в Південному регіоні України / І. О. Крюкова // Економічний форум. – 2015. – № 1. – С. 69–75.

 11. Кужель В. В. Соціальна орієнтація державної підтримки підприємств агропродовольчої сфери / В. В. Кужель // Економіка: реалії часу. – 2014. – № 5 (15). – С. 15–16.

 12. Кузик С. П. Географія туризму : навчальний посібник / С. П. Кузик. – К. : Знання, 2011. – 271 с.

 13. Лупенко Ю. О. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2012. – 182 с.

 14. Малік М. Й. Теоретичні засади та напрями трансформації особистих селянських господарств / М. Й. Малік, В. М. Заяць // Економіка АПК. – 2013. – № 5. – С. 87.

 15. Митяй О. В. Перспективні стратегічні напрямки розвитку внутрішнього ринку АПК в контексті продовольчої безпеки / О. В. Митяй // Економічний форум. – 2014. – № 4. – С. 12–19.

 16. Национальная ассоциация сельского туризма [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.naturs.ru.

 17. Панюк Т. П. Роль соціальної відповідальності бізнесу в діяльності молокопереробних підприємств / Т. П. Панюк // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2015. – № 2 (2). – С. 87–92.

 18. Проект Закону України «Про сільський та сільський зелений туризм» від 23 жовтня 2003 р. № 4299, внесений народним депутатом України В. Кафарським (перше читання).

 19. Рутинський М. Сільський туризм / М. Рутинський. – К. : Знання, 2006. – 271 с.

 20. Скрипник Н. Я. Рекреаційна географія : навч. посіб. / Н. Я. Скрипник, А. М. Сердюк. – К. : Центр навчальної літератури, 2013. – 296 с.

 21. Соколенко С. І. Особливості діяльності та розвитку об’єктів зеленого туризму у регіонах та проблеми створення міжнародних кластерів у цій галузі [Електронний ресурс] / С. І. Соколенко, М. Д. Бузинський // Все о туризме. – Режим доступу : http://tourlib.net/statti_ukr/sokolenko.htm.

 22. Шахраюк-Онофрей С. І. Сільський зелений туризм як інструмент ефективного розвитку сільських територій прикордонних регіонів / С. І. Шахраюк-Онофрей // Науково-теоретичний журнал Дніпропетровської державної фінансової академії. – 2011. – № 2 (26). – C. 43–50.

 23. Ceballos-Lascuráin, Héctor. 1993b. Ecotourism in Central America. Technical Report for WTO/UNDP. Project CAM790/011.

 24. Ecotourism Society, 1994. Western D. Defining Ecotourism. In: Ecotourism: A Guide for Planners and Managers. The Ecotourism Society, North Bennington, USA, 1993.

 25. Gazdecki М. Turystyka przyrodnicza, ekoturystyka, turystyka wiejska, agroturystyka i turystyka kulinarna (NERAF) – definicje, koncepcje, przykłady [Електронний ресурс] / М. Gazdecki. – Режим доступу : http://temporary_downloads/gazdecki_Tour-Salon_prezentacja.pdf.

 26. Nilsson P. Staying on farms; an ideological background. Annals of Tourism Research. – 2002. – № 29. – P. 7–24.

 27. World Tourism Organization UNWTO [Електронний ресурс] / Всесвітня туристична організація. – Режим доступу : http://www2.unwto.org/search/node/rural-green-tourism.

Завантажити