МАРКЕТИНГОВА ПІДТРИМКА СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

Автор:

Штирхун Христина Ігорівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Визначено стан законодавчої підтримки органічного виробництва в Україні. Проведено порівняльний аналіз основних показників ринку органічної продукції у Молдові, Туреччині, Україні та досвід державної підтримки ринку органічної продукції в цих країнах. Визначено канали збуту органічної продукції у різних країнах, в Україні та Чернігівській області. Сформульовано основні перешкоди, які стримують розвиток ринку органічної продукції в Україні. Розроблено маркетингові заходи для просування та збуту органічної продукції в Україні.

Ключові слова:

ринок органічної продукції, державна підтримка, виробництво, просування, збут, споживання

Список використаних джерел:

 1. Воскобійник Ю. П. Ємність ринку органічної продукції в Україні [Електронний ресурс] / Ю. П. Воскобійник // Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки». – К., 2013. – Режим доступу : Agrostatistics.pdf.

 2. Дудар Т. Г. Аналіз стану маркетингу органічної продукції та шляхи розвитку каналів її збуту на агропродовольчому ринку / Т. Г. Дудар, О. Т. Дудар // Вісник Львів. нац. аграр. ун-ту. Серія «Економіка АПК». – 2010. – № 17 (2). – С. 160–166.

 3. Михайленко О. Г. Розвиток органічного сільського господарства в системі євроінтеграційних процесів в Україні / О. Г. Михайленко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Херсон, 2014. – Вип. 6, ч. 3. – С. 40–45.

 4. Фещенко Н. М. Проблемні моменти ринку органічної сільськогосподарської продукції / Н. М. Фещенко // Інноваційна економіка. – 2013. – № 7. – С. 141–150.

 5. Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 1158 // Офіційний вісник України. – 2007. – 8 жовтня (№ 73). – С. 7.

 6. Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року [Електронний ресурс] : Закон України від 21 грудня 2010 року № 2818–VI. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2818-17.

 7. Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини : Закон України від 03.09.2013 № 425–VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 20–21. – Ст. 721.

 8. Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 р. від 17 жовтня 2013 р. № 806-р // Урядовий кур’єр. – 2013. – 21 листопада (№ 215).

 9. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року [Електронний ресурс] : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р. № 385. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11.

 10. Стратегія сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Чернігівської обласної державної адміністрації. – Режим доступу : http://cg.gov.ua/web_docs/1/2015/03/docs/STR_2020_1.pdf.

 11. Проект Програми фінансової підтримки органічного виробництва в Чернігівській області на 2015–2020 роки [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Департаменту агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації. – Режим доступу : http://apk.cg.gov.ua/index.php?id=13389&tp=1&pg=.

 12. Офіційний сайт Федерації органічного руху України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://organic.com.ua.

 13. Ходаківська О. В. Світова практика державного регулювання та підтримки органічного виробництва / О. В. Ходаківська, С. Г. Корчинська // Вісник Харківського національного університету сільського господарства. Серія «Економічні науки». – 2011. – Вип. 113. – С. 418–423.

 14. Іржі Урбан. Можливості державної підтримки для розвитку органічного сільського господарства. Досвід інших країн [Електронний ресурс] / Урбан Іржі. – К. : Дослідний інститут органічного сільського господарства (FiBL), 2013. – 124 с. – Режим доступу : https://www.ukraine.fibl.org.

 15. План маркетингу просування органічної продукції. – Полтава, 2014. – 32 с.

 16. Штирхун Х. І. Теоретичні засади маркетингового підходу до збутової діяльної аграрних під­приємств / Х. І. Штирхун // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія «Економіка і управління». – К. : ДЕТУТ, 2015. – Вип. 31. – C. 324–334.

 17. Ільчук В. П. Якість агропродукції у системі маркетингу / В. П. Ільчук, Х. І. Штирхун // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Херсон, 2014. – Вип. 9–1. – Ч. 4. – С. 65–69.

Завантажити