РОЛЬ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В МЕХАНІЗМІ СУДОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СУДОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Автор:

Оліфіренко Лілія Дмитрівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Віктор Т.М., Господарський суд Чернігівської області, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто складові кадрового менеджменту в органах судової влади з огляду реформування судової системи України. Обґрунтовано рекомендації з удосконалення кадрового менеджменту стосовно механізму судового адміністрування за рахунок формалізації та універсалізації інституціональної, організаційної, інформаційно-аналітичної, фінансової, технологічної та кадрової складових забезпечення судочинства.

Ключові слова:

кадровий менеджмент, органи судової влади, реформування судової системи, судове адміністрування

Список використаних джерел:

 1. Бринцев В. Д. Стандарти правової держави: втілення у національну модель організаційного забезпечення судової влади : монографія / В. Д. Бринцев. – Х. : Право, 2010. – 464 с.

 2. Гавкалова Н. Л. Кадровий потенціал як основа розвитку кадрового менеджменту / Н. Л. Гавкалова // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. – 2014. – № 3. – С. 4–14.

 3. Дудченко О. Ю. Адміністрування в судовій системі: поняття та перспективи реформування / О. Ю. Дудченко // Юрист України: науково-практичний журнал. – 2013. – № 2. – С. 138–143.

 4. Кадрова політика в суді: практичний досвід сьогодення [Електронний ресурс].  Режим доступу : www.fair.org.ua/content/tender/HRM_Manual_UKR_Final.doc.

 5. Мельник М. Г. Класифікація принципів кадрового забезпечення діяльності органів судової гілки влади / М. Г. Мельник // Держава та регіони. Серія : Право. – 2011. – № 2. – C. 170–173.

 6. Менеджмент для публічної влади : навчальний посібник / за заг. ред. М. П. Бутка. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2011. – 360 с.

 7. Неліпа Д. В. Розвиток професійної підготовки державних службовців на основі компетентністного підходу [Електронний ресурс] / Д. В. Неліпа // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2014.  № 2 (46). – Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua/.

 8. Обрусна С. Ю. Зарубіжний досвід судового управління та можливості його використання при реформуванні судової системи України / С. Ю. Обрусна // Вісник Вищої ради юстиції. – 2010. –№ 4. – C. 52–73.

 9. Обрусна С. Ю. Поняття судового управління: проблеми дефініції / С. Ю. Обрусна // Право і безпека : науковий журнал. – 2010. – № 2 (34). – С. 42–46.

 10. Олійченко І. М. Шляхи формування та удосконалення електронного урядування в системі органів державної влади / І. М. Олійченко, М. Ю. Дітковська // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки» : науковий збірник. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2013. – № 4 (70). – С. 475–482.

 11. Організація роботи суду : навч. посіб. для студ. спец. вищ. навч. закл. / І. Є. Марочкін, Л. М. Москвич, О. М. Овчаренко та ін. – Х. : Право, 2012. – 256 с.

 12. Сабадош Г. О. Адміністративно-державний менеджмент як інструмент реорганізації системи державного кадрового забезпечення [Електронний ресурс] / Г. О. Сабадош, А. А. Константінова // Державне управління : удосконалення та розвиток. – 2014.  № 4. – Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua/.

 13. Стратегія державної кадрової політики на 2012–2020 роки : схвалена Указом Президента України від 01.02.2012 року №45/2012 [Електронний ресурс].  Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/45/2012.

 14. Стратегія розвитку судової системи в Україні на 2015–2020 роки : затверджена рішенням Ради суддів України від 11.12.2014 року № 71 [Електронний ресурс].  Режим доступу : http://court.gov.ua/userfiles/file/DSA/RSU_site/2014/Att1_strategy.pdf.

 15. Татьков В. І. На шляху до ефективного судочинства / В. І. Татьков // Вісник господарського судочинства. – 2013. – № 3. – С. 12–15.

 16. Шевченко О. М. Структура і зміст комунікативної компетентності державних службовців / О. М. Шевченко // Историко-правовые, социально-экономические и технологические аспекты развития общества : материалы докладов Междунар. науч.-практ. конф. (г. Чернигов, 25 марта 2015 года). – Чернигов : Украинско-Российский институт, 2015. – С. 124.

 17. Olifirenko L. Organizational Development оf Public-Private Partnerships / L. Olifirenko // Ukraine – EU. Modern technology, business and law : collection of international scientific papers : in 2 part. – Part 1. : Modern priorities of economics, management and social development. Environmental protection collection. – Chernihiv : CNUT, 2015. – P. 32–33.

Завантажити