ТЕОРІЇ ІНТЕГРАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Автор:

Газуда Леся Михайлівна, Ужгородський національний університет, м. Ужгород, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Дослідження інтеграційних процесів розвитку територіальних економічних систем ґрунтується на основі узагальнення наукових підходів до розуміння сутності теорій інтеграції, здійсненого за двома напрямами – тобто формування інтеграційних процесів у межах певних територіальних утворень та інтеграція національної економіки у міжнародні процеси. Сформовано й обґрунтовано типологію інтеграційних утворень територіальних систем за багатогранними ознаками інтеграції.

Ключові слова:

інтеграційні процеси, територіальні економічні системи, теорії інтеграції, територіальні утворення, інтеграція національної економіки

Список використаних джерел:

 1. Адрианов В. Д. Эволюция основных концепций регулирования экономики от теории меркантилизма до теории саморегуляции : монография / В. Д. Адрианов. – М. : Экономика, 2008. – 326 с.

 2. Бек У. Влада і контрвлада у добу глобалізації. Нова світова політична економія / У. Бек ; [пер. з нім. О. Юдіна]. – К. : Ніка-Центр, 2011. – 408 с.

 3. Бутов В. И. Основы региональной экономики : учеб. пособие / В. И. Бутов, В. Г. Игнатов, Н. П. Кетова. – М. : Ростов-на-Дону, 2001. – 448 с.

 4. Вебер А. Теория размещения промышленности / А. Вебер. – М., 1926. – 310 с.

 5. Євдокименко В. К. Особливості регіонального регулювання економічної інтеграції : монографія / В. К. Євдокименко, І. В. Яскал. – Чернівці : Прут, 2011. – 256 с.

 6. Заблоцький Б. Ф. Регіональна економіка : навч. посіб. / Б. Ф. Заблоцький. – Львів : Новий світ-2000, 2007. – 548 с.

 7. Ковальська Л. Л. Територіальна організація роздрібної торговельної мережі: оцінка та механізми забезпечення її раціональності : монографія / Л. Л. Ковальська, О. Ю. Чужкова. – Луцьк : ЛНТУ, 2011. – 216 с.

 8. Крауч К. Постдемократія / К. Крауч ; пер. з англ. Н. В. Эдельман. – М. : Высшая школа экономики, 2010. – 192 с.

 9. Кругман П. Р. Международная экономика. Теория и политика : учебник для ВУЗов : пер. с англ. / П. Р. Кругман, М. Обстерфельд. – М. : ЮНИТИ, 1997. – 799 с.

 10. Лопатинський Ю. М. Трансформація аграрного сектору: інституційні засади / Ю. М. Лопатинський. – Чернівці : Рута, 2006. – 344 с.

 11. Міжнародна торгівля / А. П. Румянцев, А. І. Башинська, І. М. Корнилова, Ю. В. Коваленко. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 376 с.

 12. Мікула Н. Міжтериторіальне та транскордонне співробітництво : монографія / Н. Мікула. – Львів : ІРД НАН України, 2004. – 395 с.

 13. Москаленко О. М. Випереджаючий економічний розвиток: теоретико-інституціональні засади і проблеми реалізації в Україні / О. М. Москаленко // Економіка України. – 2014. – № 8 (633). – С. 4–18.

 14. Мочерний С. В. Світове господарство в умовах глобалізації : монографія / С. В. Мочерний, Я. С. Ларіна, С. В. Фомішин. – К. : Ніка-Центр, 2006. – 200 с.

 15. Павленко В. П. Управління регіональним розвитком в умовах перехідної економіки України : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.10.01 / В. П. Павленко. – К., 2006. – 198 с.

 16. Протокол № 2 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або органами влади [Електронний ресурс]. – Страсбург, 1998. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_520.

 17. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка : підручник / С. І. Дорогунцов, Т. А. Заяць, Ю. І. Пітюренко та ін. – К. : КНЕУ, 2005. – 988 с.

 18. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка : підручник / С. І. Дорогунцов, Т. А. Заяць, Ю. І. Пітюренко та ін. ; за заг. ред. С. І. Дорогунцова. – Вид. 2-ге, без змін. – К. : КНЕУ, 2007. – 992 с.

 19. Сторонянська І. З. Міжрегіональні інтеграційні процеси в Україні: тенденції та перспективи розвитку / І. З. Сторонянська. – Львів : ІРД НАН України, 2009. – 392 с. – (Серія «Проблеми регіонального розвитку»).

 20. Сторонянська І. З. Організаційно-економічні основи міжрегіонального співробітництва прикордонного регіону (на прикладі Західного регіону України) : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук / І. З. Сторонянська. – Львів, 2002. – 20 с. 

 21. Челноков И. В. Региональная экономика: организационно-экономический механизм управления ресурсами развития региона / [И. В. Челноков, Б. И. Герасимов, В. В. Быковский] ; под науч. ред. Б. И. Герасимова. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2002. – 112 с.

 22. Шаров О. М. Вихід з кризи: уроки «плану Маршалла» та перспективи для України / О. М. Шаров // Економіка України. – 2014. – № 12 (637). – С. 20–28.

 23. Шніцер М. Порівняння економічних систем : [пер. з англ.] / М. Шніцер. – К. : Основи, 1997. – 519 с.

 24. Launhardt W. Die Bestimmung des Zweckmassgsten Standort Einer Geweblichen Anlage // Zeitschrift des Vereins der Deutscher Sngeniers. – 1982. B. XXX. – № 3.

 25. Martin R. EMU versus the regions? Regional convergence and divergence in Euroland / R. Martin // Journal Economic Geografhy. – 2001. – № 1. – Р. 51–80.

 26. Streeten P. Economic Integration Aspects and Problems / P. Streeten [Second Revised and Enlarged Edition]. – Leyden, 1964. – Р. 16–17.

Завантажити