ПРО ПІДТРИМКУ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У САМАРСЬКІЙ ОБЛАСТІ РФ

Автор:

Шерстобітова А.А., Тольяттинський державний університет, м Тольятті, Росія

Мова статті: російська

Анотація:

Досліджено тенденції розвитку малого та середнього бізнесу в Росії і світовій практиці. Зосереджено увагу на вивченні проблеми щодо Самарського регіону РФ. Виявлено основні проблеми, що стримують розвиток суб’єктів малого і середнього підприємництва, а також розглянута структура державної підтримки господарюючих суб’єктів. Доведено, що досягнення сталого розвитку малих і середніх підприємств в умовах постійної зміни зовнішнього середовища є одним з найбільш важливих завдань у поточній економічній політиці держави.

Ключові слова:

економічний потенціал регіону, конкурентні переваги, державна підтримка підприємництва, сталий розвиток регіону

Список використаних джерел:

  1. Глухова Л. В. Управление затратами на качество функционирования социально-экономических систем / Л. В. Глухова // Вестник Самарского государственного экономического университета. – 2008. – № 6. – С. 21–26.

  2. Гришова И. Ю. Социально-экономическое развитие предприятий в контексте решения экономических конфликтов / И. Ю. Гришова, Л. Е. Лебедь // Актуальные проблемы экономики и управления, 2015. – № 2. – С. 33–37.

  3. Гришова І. Ю. Економічна стійкість як індикатор ефективності системи економічного захисту та безпеки підприємств / І. Ю. Гришова, О. А. Хлистун // Стан та проблеми розвитку національної економіки в умовах перманентних кризових явищ : монографія / за ред. О. О. Непочатенко. – Умань : Видавець «Сочинський», 2015. – С. 171–178.

  4. Крюкова І. О. Методологічні засади формування механізму інноваційного розвитку під­приємства на основі управління фінансовими потоками / І. О. Крюкова // Економічний розвиток: теорія, методологія, управління : зб. наук. праць. – Будапешт–Валенсія–Київ, 2013. – С. 81–87.

  5. Крюкова І. О. Стратегія інноваційного розвитку пріоритетних галузей аграрного виробництва / І. О. Крюкова, В. О. Непочатенко // Економіка: реалії часу. – Одеський національний політехнічний університет. – 2013. – № 4 (9). – С. 133–142.

  6. Кузьминич Г. Г. Конкурентоспособность предпринимательских структур малого и среднего бизнеса в России / Г. Г. Кузьминич // Экономика, управление, финансы (II) : материалы Междунар. заоч. науч. конф. (г. Пермь, декабрь 2012 г.). – Пермь : Меркурий, 2012. – С. 21–24.

  7. Официальный сайт Правительства Самарской области) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.samregion.ru/.

  8. Gryshova I. Ukraine’s positions in international ratings evaluation as a factor of its competitiveness / I. Gryshova, I. Kryukova, O. Mityay // Економічний часопис–ХХІ. – 2015. – № 5–6. – С. 24–27.

Завантажити