ОСВІТНЯ ДОМІНАНТА ЯК КАТАЛІЗАТОР ДИНАМІЧНОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Автор:

Гаращук Олена Василівна, Державна інспекція навчальних закладів України, м. Київ, Україна

Куценко Віра Іванівна, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

З’ясовано, що освіта являє собою інструмент, який сприяє розвиткові впевненості людини у собі, що дозволяє їй знайти кращу роботу. Загалом, освіта позитивно впливає на конкурентоспроможність країни. Розкрито взаємозв’язок і взаємозалежність освіти й економічного та соціального розвитку. Для підвищення впливу освіти на соціально-економічні показники підкреслено необхідність структурної трансформації навчальних планів і програм, активного залучення до цього процесу роботодавців, обґрунтовано освітню домінанту розвитку освіти як важливого чинника соціально-економічного зростання.

Ключові слова:

освіта, якість освіти, динамічний соціально-економічний розвиток, домінанта

Список використаних джерел:

 1. Адамская Л. Д. Система высшего образования в США / Л. Д. Адамская // Академическое обозрение. – 1995. – № 1–2. – С. 65–71.

 2. Байденко В. И. Болонский процесс: структурная реформа высшего образования Европы / В. И. Байденко. – М. : Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов; Российский новый университет, 2002. – 128 с.

 3. Букович А. Управление знаниями. Руководство к действию / А. Букович, У. Руфь. – М. : ИНФРА, 2002. – 357 с.

 4. Гончаренко С. Український педагогічний словник / С. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 367 с.

 5. Гриньова В. М. Формування педагогічної культури майбутнього вчителя: теоретичний та методичний аспекти : монографія / В. М. Гриньова. – Х. : Основа, 1998. – 300 с.

 6. Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера / за ред. Р. Дяківа. – К. : Міжнародна економічна фундація, 2002. – 706 с.

 7. Ковальчук Г. Управління знаннями як компонент якості професійно орієнтованого навчання в системі соціально-економічної безпеки локального середовища / Г. Ковальчук // Вища школа. – 2015. – № 4–5. – С. 20–38.

 8. Копачева Е. Инвестировать в людей выгодно. Но не в России / Е. Копачева // Экономика и жизнь. – 1998. – № 20. – С. 28.

 9. Ларіна Н. Б. Взаємна відповідальність держави і суспільства в соціальній політиці як чинник демократичного розвитку / Н. Б. Ларіна // Право та державне управління : зб. наук. праць. – 2004. – № 3 (14). – С. 96–99.

 10. Лукиче Г. А. Высшее образование и рынок труда: новая парадигма взаимодействия / Г. А. Лукиче // Высшее образование сегодня. – 2005. – № 6. – С. 30–33.

 11. Міжнародні програми навчання за кордоном [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ksada.org/html/int3u.html.

 12. Мильнер Б. З. Управление знаниями / Б. З. Мильнер. – М. : ИНФРА, 2003. – 465 с.

 13. Назимов И. Исследования и классификация профессий с целью эффективного использования и развития кадрового потенциала (опыт США) / И. Назимов // Управление персоналом. – 2000. – № 9. – С. 40–47.

 14. Національна доктрина розвитку освіти від 17.04.2002 р. № 347/2002 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show347/2002.

 15. Новицька Л. В. Освіта для сталого розвитку / Л. В. Новицька, Т. В. Уманська // Географія та економіка в рідній школі. – 2005. – № 1–2. – С. 2.

 16. Олейникова О. Н. Европейское сотрудничество в области профессионального образования и обучения: Копенгагенский процесс / О. Н. Олейникова. – М. : Центр изучения проблем профессионального образования, 2004. – 70 с.

 17. Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2013/14 навчального року : статистичний бюлетень. – К. : Державна служба статистики, 2014. – 165 с.

 18. Пальчук М. І. Міграційні процеси виробничого персоналу сфери послуг у країнах ЄС / М. І. Пальчук // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2009. – № 6. – С. 133–142.

 19. Перспективні освітні технології / за ред. Г. С. Сазоненко. – К. : Генезис, 2012. – 560 с.

 20. Пошинцева Н. Н. Наука и образование в национальной экономике. Статистический анализ / Н. Н. Пошинцева, И. В. Зиновьева // Вопросы статистики. – 2014. – № 10. – С. 61.

 21. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 рр. в умовах глобалізаційних викликів (17 травня 2009 р.) [Електронний ресурс] / Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти. – Режим доступу : http://kno.rada.gov.ua.

 22. Тулеев И. П. Некоторые аспекты функционирования экономики Украины на современном этапе её развития / И. П. Тулеев // Проблемы экономики. – 2015. – № 1. – С. 49–58.

 23. Федорова Е. А. Конкурентоспособность вузов / Е. А. Федорова // Высшее образование сегодня. – 2008. – № 11. – С. 42–43.

 24. Хуторской А. В. Педагогическая инноватика / А. В. Хуторской. – М. : Академия, 2008. – 256 с.

Завантажити