МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Автор:

Дерій Жанна Володимирівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Маргасова Вікторія Геннадіївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено та охарактеризовано роль людського потенціалу в регіональному економічному зростанні. Виділено соціальні загрози економічного зростання регіонів. Запропоновано управлінську модель капіталізації людського потенціалу, яка побудована на базі інституційного підходу з урахуванням цільової функції. Визначено роль капіталізації людського потенціалу в підвищенні якості життя населення та інноваційному розвитку регіональних економічних систем. Встановлено, що ефективне управління використанням людського потенціалу приводить до підвищення якості життя населення, отримання конкурентних переваг, підвищення інвестиційної привабливості, розбудови інноваційного сектору економіки, розвитку громадянського суспільства. Наведено цілі та функції учасників управління процесом капіталізації людського потенціалу регіону.

Ключові слова:

модель, управління, капіталізація, людський потенціал, регіон

Список використаних джерел:

 1. Антонюк В. П. Людський капітал регіонів України в контексті інноваційного розвитку : [монографія] / В. П. Антонюк, О. І. Амоша, Л. Г. Мельцер ; НАН України, Інститут економіки промисловості. – Донецьк, 2011. – 308 с.

 2. Бутко М. П. Людський капітал в контексті глобальних викликів / М. П. Бутко, Ж. В. Дерій // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 7(17). – С. 127–132.

 3. Грішнова О. А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки : монографія / О. А. Грішнова. – К. : Знання, КОО, 2001. – 254 с.

 4. Данилишин Б. Соціальна безпека – підґрунтя сталого розвитку / Б. Данилишин, В. Куценко // Вісник НАН України. – 2010. – № 1. – С. 20–28.

 5. Дерій Ж. В. Вплив капіталізації людського потенціалу на інноваційний розвиток регіональних економічних систем / Ж.В. Дерій // Вісник Чернігівського державного технологічного університету : збірник. – Чернігів : ЧНТУ, 2014. – № 1(72). – С. 94–101.

 6. Заяць Т. А. Стратегічні напрями забезпечення соціального розвитку регіонів України / Т. А. Заяць // Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи. – К. : КНЕУ, 2011. – Ч. 1. – С. 115–122.

 7. Куценко В. І. Трансформації соціальної сфери України: регіональний аспект : монографія / В. І. Куценко, Я. В. Остафійчук ; за ред. С. І. Дорогунцова. – К. : Оріяни, 2005. – 400 с.

 8. Лібанова Е. М. Модернізація економіки України в контексті соціальних викликів / Е. М. Лібанова // Демографія та соціальна економіка. – 2011. – № 1 (15). – С. 24–38.

 9. Людський розвиток в Україні: мінімізація соціальних ризиків : колективна науково-аналітична монографія / за ред. Е. М. Лібанової. – К. : Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН, Держкомстат України, 2010. – 494 с.

 10. Михальченко Г. Г. Диференціація регіонального людського розвитку та напрями її подолання / Г. Г. Михальченко // Пріоритетні напрями регіональної політики в економічній сфері. Т. 2. Економічне районування, стратегічне планування, інтелектуально-інноваційні системи, трудовий потенціал та розвиток сільських територій : колективна монографія / під заг. ред. Т. О. Журавльової. – Павлоград : АРТ СИНТЕЗ-Т, 2014. – 370 с.

 11. Соціалізація відносин у сфері праці в контексті стійкого розвитку : монографія / А. М. Колот, О. А. Грішнова, О. О. Герасименко та ін. – К. : КНЕУ, 2010. – 348 с.

Завантажити