ПРІОРИТЕТИ ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В ОСВІТНІЙ ТА НАУКОВІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

Автор:

Крупка М.І., Львівський національний університет імені І. Франка (просп. Свободи, 18, м. Львів, 79001, Україна)

Ревак І.О., Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Акцентовано увагу на ключовій ролі освіти й науки у контексті зміцнення економічної безпеки держави. Визначено пріоритетні напрями реформування та розвитку освітньої сфери, зокрема: підвищення якості вищої освіти через впровадження інноваційних технологій в освітній процес, зростання академічної мобільності суб’єктів освітнього процесу, підвищення професійної майстерності професорсько-викладацького складу; формування гнучкої системи фінансування освіти, диверсифікації джерел фінансування; розвиток державно-приватного партнерства; зміцнення матеріально-технічної бази ВНЗ; формування у кожного громадяни потреби підвищувати особистий освітній рівень. Найважливішими напрямами активізації наукової сфери є: створення єдиного наукового простору на базі академічної, вузівської та галузевої науки; формування нової організаційно-функціональної структури науки; посилення конкуренції у сфері бюджетного фінансування НДДКР; поглиблення інтеграції науки й освіти; створення науково насичених вільних економічних зон; прийняття програми підтримки молодих науковців; розроблення програм співпраці з науковцями-емігрантами тощо.

Ключові слова:

вища освіта, освітній процес, сфера науки, науковий простір, економічна безпека, диверсифікація джерел фінансування, державні програми

Список використаних джерел:

 1. Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2014/15 навчального року : статистичний бюлетень / відп. за вип. І. В. Калачова. – К. : Державна служба статистики України, 2015. – 169 с.

 2. Михайлова А. Г. Акмеологія: нова якість вищої технічної освіти / А. Г. Михайлова // Педагогіка та психологія. – 2013. – Вип. 44. – С. 94–103.

 3. Статінова Н. П. Якість освіти у контексті інтеграції вищої школи у всесвітній простір / Н. П. Статінова // Наукові праці Чорноморського державного університету ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Серія: Педагогіка. – 2010. – Т. 136, вип. 123. – С. 9–13.

 4. Пасович Т. Проректор із наукової роботи Львівської політехніки Наталія Чухрай: залишатися в науці сьогодні – рішення сміливої людини [Електронний ресурс] / Т. Пасович // Аудиторія. – Режим доступу : http://www.lp.edu.ua/node/7158.

 5. Кашуба О. М. Удосконалення реалізації системи безперервної освіти в Україні на основі зарубіжного досвіду / О. М. Кашуба // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. – 2011. – № 1. – С. 205–216.

 6. Тарасенко І. О. Проблеми фінансування вищої освіти в Україні в контексті забезпечення конкурентоспроможності / І. О. Тарасенко, Т. М. Нефедова // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2013. – № 4. – С. 177–185.

 7. Емельянов Ю. С. Государственно-частное партнерство: инновации и инвестиции. Мировой и отечественный опыт / Ю. С. Емельянов. – М. : ЛИБРОКОМ, 2013. – 368 с.

 8. Исследовательские университеты США: механизм интеграции науки и образования / под ред. проф. В. Б. Супяна. – М. : Магистр, 2012. – 399 с.

 9. Симановский С. «Утечка умов» и технологическая безопасность России / С. Симановский // Российский экономический журнал. – 1996. – № 3. – С. 18–23.

 10. Другов О. О. Інвестиційне забезпечення інтелектуалізації економіки України : монографія / О. О. Другов. – К. : УБС НБУ, 2010. – 284 с.

 11. Артюхін М. Інтелектуальна міграція як об’єкт державного регулювання / М. Артюхін // Наука та наукознавство. – 2000. – № 4 (30). – С. 54–59.

Завантажити