ГАРМОНІЗАЦІЯ ТЕХНІЧНИХ ВИМОГ У ТОРГІВЛІ ДО ACQUIS ЄС: АНАЛІЗ ВПЛИВУ НА СТЕЙКХОЛДЕРІВ В УКРАЇНІ

Автор:

Зосименко Тетяна Іванівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Недостатній рівень вивченості питань, присвячених дослідженню можливих наслідків процесу наближення та адаптації технічних вимог у торгівлі до acquis ЄС для українських стейкхолдерів зумовлює актуальність проведення ґрунтовного дослідження на предмет виявлення сильних та слабких сторін, можливостей та загроз реформування інфраструктури якості для ключових груп зацікавлених сторін. Розглянуто ключові принципи Нового підходу ЄС та обґрунтована необхідність їх впровадження у вітчизняну інфраструктуру якості. Проведено SWOT-аналіз процесу гармонізації технічних вимог у торгівлі до aquis ЄС з позицій підприємницького сектору, споживачів та державного сектору в Україні. Доведено, що можливості використання оновленої інфраструктури технічного регулювання суттєво переважають загрози для всіх зацікавлених сторін, однак їх перетворення на реальний соціально-економічний ефект потребує проведення поміркованої державної політики, здатної раціонально використати наявні сильні сторони та максимально нівелювати негативний вплив, зумовлений наявністю слабких сторін українських стейкхолдерів.

Ключові слова:

поглиблена і всеохопна зона вільної торгівлі, технічні вимоги у торгівлі, торговельні бар’єри, стандартизація, метрологія, акредитація, калібрування, інспектування, тестування, сертифікація, інфраструктура якості, SWOT-аналіз, стейкхолдери

Список використаних джерел:

 1. Віткін Л. Аналіз досвіду застосування угоди про технічні бар’єри / Л. Віткін // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2009. – № 3. – С. 9–17.

 2. Економічна складова Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: наслідки для бізнесу, населення та державного регулювання [Електронний ресурс] / Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, 2014. – Режим доступу : http://www.ier.com.ua/files//Projects/2013/EU_Ukraine/Economic_red.pdf.

 3. Захист прав споживачів в Європейському Союзі та Україні : аналітичний звіт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.consumerinfo.org.ua/upload/iblock/377/ConsumerProtectionReport-ua.pdf.

 4. Інтеграційні можливості України: перспективи та наслідки: наукова доповідь / за ред. академіка НАН України В. М. Гейця, чл.-кор. НАН України Л. В. Шинкарук ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. – К., 2014. – 92 с.

 5. Іоакеімідіс С. Усунення технічних бар’єрів у торгівлі в рамках поглибленої та всеохоплюючої зони вільної [Електронний ресурс] / С. Іоакеімідіс // Круглий стіл: «Україна – СОТ – ЄС: торгівля та стандарти». – Режим доступу : http://www.adm-pl.gov.ua/sites/default/files/upload/files/3.tehnichne_regulyuvannya_v_konteksti_zvt.pdf.

 6. Комплексне порівняльно-правове дослідження відповідності законодавства України у сфері нетарифних бар’єрів в торгівлі між Україною та ЄС: технічні бар’єри та санітарія і фітосанітарія. – К. : Державний департамент з питань адаптації законодавства, 2011. – 256 с.

 7. Коусгров К. Перспективи укладення угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС: попередній аналіз [Електронний ресурс] / К. Коусгров, М. Хейліер // СTA, Economic & Export Analysts LTD, 2008. – Режим доступу : http://www.ctaeconomic.com/Scoping%20Report(final%20UKR).pdf.

 8. Луценко Д. Наслідки імплементації Угоди про асоціацію з ЄС для української системи регулювання нехарчової продукції [Електронний ресурс] / Д. Луценко. – Режим доступу : http://www.knteu.kiev.ua/file/MTc=/08670a2bb5ce367b35e29e8ee8f27405.pdf.

 9. Нові можливості бізнес-асоціацій у глобалізованому світі / Д. В. Ляпін, К. М. Ляпіна, В. М. Мовчан, І. А. Підлуська та ін. ; за заг. ред. Д. В. Ляпіна. – К. : Ін-т власності і свободи; LAT&K, 2010. – 108 с.

 10. Оцінка впливу Угоди про асоціацію/ЗВТ між Україною та ЄС на економіку України : наукова доповідь / за ред. акад. НАН України В. М. Гейця, чл.-кор. НААН України, д-ра екон. наук Т. О. Осташко, чл.-кор. НАН України, д-ра екон. наук Л. В. Шинкарук ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2014. – 102 с.

 11. Про схвалення Стратегії розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року [Електронний ресурс] : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 р. № 844-2015-р. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/844-2015-%D1%80.

 12. Про технічні регламенти та оцінку відповідності [Електронний ресурс] : Закон України від 15.01.2015 р. № 124-19– Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/124-19.

 13. Сенаторов М. В. Комплексне порівняльно-правове дослідження відповідності законодавства України законодавству Європейського права у сфері промислових стандартів та оцінки відповідності / М. В. Сенаторов, О. В. Сенаторова. – К. : Державний департамент з питань адаптації законодавства, 2009. – 214 с.

 14. Торговельна політика України: погляд бізнесу. Спеціальний звіт [Електронний ресурс] / Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, 2014. – Режим доступу : http://www.ier.com.ua/files//publications/Special_research/2015_BTS_Trade_policy_report_if.pdf.

 15. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Угода, Список, Міжнародний документ №984_011 від 27.06.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011.

 16. Усунення технічних бар’єрів у торгівлі: Нові можливості розвитку промисловості України в умовах відкритого європейського ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://no-trade-barriers.com/wp-content/uploads/2012/10/REMOVING_TECHNICAL_BARRIERS_TO_TRADE_UKR.pdf.

 17. Шаров О. М. Щодо економічних ризиків, пов’язаних з існуванням неторгових бар’єрів у відносинах між Україною та Європейським Союзом: аналітична записка [Електронний ресурс] /О. М. Шаров, І. В. Ус // Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/1733/.

 18. Costs and Benefits of FTA between Ukraine and the European Union [Електронний ресурс]/ Institute for economic research and policy consulting, 2010. – Режим доступу : http://www.ier.com.ua/files/Books/Ocinka_vytrat/ocinka_vitrat_eng.pdf.

 19. Guide to the Implementation of Directives Based on the New Approach and the Global Approach. – Luxemberg : Office for Official Publication of the European Communities, 2000. – 112 p.

 20. Frota M. N. Assessment of the Ukrainian Quality Infrastructure: Challenges Imposed by the WTO and Commitments to EU Accession / M. N. Frota, J. L. Racine, F. Blanc, P. Rodrigues, S. Ibragimov, D. Torkhov, S. Osavolyuk // Key Engineering Materials. – 2010. – Vol. 437. – Р. 611–615.

 21. Quality Systems and Standards for a Competitive Edge [Електронний ресурс]/ J. Luis Guasch, Jean-Louis Racine, Isabel Sánchez, and Makhtar Diop. – The International Bank for Reconstruction and Development/ The World Bank, 2007. – Режим доступу : http://siteresources.worldbank.org/EXTEXPCOMNET/Resources/2463593-1213887855468/69_LAC_Quality_and_Standards_Pub_Nov_2007.pdf.

Завантажити