ШЛЯХИ НАРОЩУВАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор:

Ільчук Валерій Петрович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Хоменко Інна Олександрівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено стан потенціалу транспортних підприємств на сучасному етапі розвитку ринку транспортних послуг в Україні, основні проблеми його формування та використання. Запропоновано ключові напрямки нарощування виробничого потенціалу транспортної сфери. Визначено роль транспортної інфраструктури в підвищенні ефективності функціонування транспортних підприємств.

Ключові слова:

виробничий потенціал, транспортна інфраструктура, транспортні підприємства, транспортна система, ресурсний потенціал

Список використаних джерел:

 1. Базилюк А. В. Системно-діалектичний підхід до аналізу транспортних кластерів / А. В. Базилюк, О. І. Хоменко // Управління проектами, системний аналіз і логістика. – 2012. – № 10. – С. 358–364.

 2. Єрмакова О. А. Підвищення конкурентоспроможності приморських регіонів України на основі кластерної моделі : монографія / О. А. Єрмакова. – Одеса : Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2011. – 221 с.

 3. Лифар В .В. Організаційно-правові аспекти формування територіального кластеру в регіоні / В. В. Лифар // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2014. – № 2. – С. 188–195.

 4. Озерська Г. В. Транспортно-логістичні кластери як основа реалізації транскордонного співробітництва / Г. В. Озерська // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 3. – С. 126–129.

 5. Онищенко О. В. Етапи організації транспортно-логістичного ядра кластерної структури / О. В. Онищенко // Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. – 2013. – № 2. – С. 78–81.

 6. Парубець О. М. Економіко-організаційні принципи взаємодії суб’єктів транспортних мереж / О. М. Парубець // Ефективна економіка. – 2013. – № 3. – С. 18–22.

 7. Портер М. Э. Конкуренция : пер. с англ. / М. Э. Портер. – М. : Вильямс, 2000. – 495 с.

 8. Сич М. Є. Кластерно-логістична модель розвитку національного ринку транспортних послуг / М. Є. Сич, О. В. Бойко // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. – 2014. – № 4. – С. 25–29.

 9. Стійкий розвиток регіонів України на базі кластеризації (теоретико-методологічний аспект) / [ ред. К. Ф. Ковальчука та ін.]. – Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2012. – 280 с.

 10. Тураева М. О. Транспортная инфраструктура стран Центральной Азии в условиях современной регионализации : доклад / М. О. Тураева. – М. : Ин сти тут экономики РАН, 2014. – 62 c.

 11. Хоменко І. О. Автомобільний транспорт у зовнішньоекономічній діяльності регіону / І. О. Хоменко, Є. М. Сич // Збірник наукових праць Київського університету економіки і технологій транспорту. Серія «Економіка і управління». – К. : КУЕТТ, 2004. – Вип. 5. – С. 169–180.

 12. Хоменко І. О. Методичні підходи до формування транспортних кластерів у контексті регіональної стратегії розвитку / І. О. Хоменко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». – Чернігів : ЧДТУ, 2011. – № 4 (54). – С. 238–242.

 13. Хоменко І. О. Потенціал розвитку просторово - господарської структури транспортного ринку регіону / І. О. Хоменко, Є. М. Сич // Збірник наукових праць Київського університету економіки і технологій транспорту. Серія «Економіка і управління». – К. : КУЕТТ, 2005. – Вип. 7. – С. 72–83.

 14. Хоменко І. О. Системоутворюючі фактори регіонального розвитку / І. О. Хоменко, Є. М. Сич // Вісник Чернігівського державного технологічного університету : зб. наук. праць. – Чернігів : ЧДТУ, 2007. – № 31. – С. 79–83.

 15. Хоменко І. О. Формування та розвиток транспортних кластерів: теорія і практика / І. О. Хоменко. – Чернігів : Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2011. – 203 с.

 16. Якименко Н. В. Розкиток транспортно-логістичного-промислових кластерів регіонів України / Н. В. Якименко, С. П. Міщенко // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2011. – № 33. – С. 63–69.

 17. Cluster policy in Europe [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.clusterobservatory.eu/system/modules/com.gridnine.opencms.modules.eco/providers/getpdf.jsp?uid=100146.

 18. Cluster Observatory [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.clusterobservatory.eu/index.html.

 19. Enright M. J. Survey on the Characterization of Regional Clusters: Initial Results / M. J. Enright // Working Paper, Institute of Economic Policy and Business Strategy: Competitions Program, University of Hong Kong, 2000. – 25 p.

 20. Ketels C. Cluster Initiatives in Developing and Transition Economies / C. Ketels, G. Lindgvist, O. Solvell. – Stockholm : Center for Strategy and Competitiveness ; 1-st ed., 2006. – 38 p.

 21. Sorensen S. Y. at al. EMCC case studies. Transport&Logistics sector: Padborg cluster, Denmark. Kopenhagen : Danish Technological Institute, 2008. – 362 p.

 22. Torregrosa A. Valenciaport logistic cluster. Valencia : Foundation Valenciaport, 2004. – 247 p.

 23. World Economic Forum, 2014. The Global Competitiveness Report 2014–2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.weforum.org/node/145867.

Завантажити