ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ЕКОЛОГО-ОРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Автор:

Волошенко О.О., Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Обґрунтована необхідність побудови математичної моделі, яка дозволить виявити критичні області в діяльності підприємства, що здійснюють безпосередній вплив на цільовий показник економічної доданої вартості. Встановлена залежність показника економічної доданої вартості підприємства від інтегрального показника організаційно-технічного рівня методом кореляційно-регресійного аналізу. Визначено прогнозовані значення показника економічної доданої вартості після реалізації стратегії еколого-орієнтованого розвитку із застосуванням побудованої лінійної регресійної моделі.

Ключові слова:

економічна додана вартість, організаційно-технічний рівень, стратегія еколого-орієнтованого розвитку, кореляційно-регресійний аналіз, підприємства легкої промисловості

Список використаних джерел:

  1. Стукал О. О. Теоретичні основи еколого-орієнтованого розвитку підприємств / О. О. Стукал // Вісник КНУТД. – 2007. – № 5 (37). – С. 111–114.

  2. Тур О. М. Еколого-орієнтований розвиток національної економіки: основні дефініції та принципи / О. М. Тур // Механізм регулювання економіки. – 2009. – № 1. – С. 225–237.

  3. Тарасенко І. О. Сталий розвиток підприємств легкої промисловості: теорія, методологія, практика : [монографія] / І. О. Тарасенко. – К. : КНУТД, 2010. – 390 с.

  4. Экологический менеджмент / Н. В. Пахомова, А. Эндерс. – К. : Рихтер ; СПб. : Питер, 2003. – 544 с.

  5. Волошенко О. О. Оцінка результативності управління еколого-орієнтованим розвитком підприємств легкої промисловості / О. О. Волошенко // Методичні засади переходу до нової архітектури л/п України на базі моделей сталого економічного розвитку : монографія / за ред. Ю. В. Гончарова. – К. : Кафедра, 2012. – С. 364–373.

  6. Волошенко О. О. Формування стратегії еколого-орієнтованого розвитку підприємств шкіряної промисловості / О. О. Волошенко // XIII Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі» (м. Київ, 24-25 квітня 2014 р.). – К., 2014. – С. 10–18.

Завантажити