МЕТОДИКА МОНІТОРИНГУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ЛЕГКІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Автор:

Сіренко К.Ю., Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Представлено авторський підхід до визначення алгоритму оцінювання інноваційних процесів у легкій промисловості України. Наведено принципи формування системи індикаторів оцінки розвитку інноваційних процесів у цій сфері. На основі таких принципів, а саме: системності, комплексності, ієрархічності, адекватності, однозначності, безперервності, запропоновано комплексне оцінювання розвитку інноваційних процесів у легкій промисловості, що дозволило розрахувати коефіцієнт результативності інноваційних витрат у цій сфері. Розраховано індикатори оцінки розвитку інноваційних процесів та обґрунтовано необхідність розроблення і впровадження стратегії державного регулювання її інноваційного розвитку. Негативна тенденція більшості індикаторів оцінки розвитку інноваційних процесів пов’язана з низькою інвестиційною привабливістю вітчизняної легкої промисловості, недостатнім рівнем її фінансового забезпечення, застарілою технологічною базою виробництва і недостатнім технічним оснащенням, надмірною орієнтацією підприємств на роботу за давальницькими схемами.

Ключові слова:

інноваційні процеси, легка промисловість, моніторинг, індикатори, державне регулювання

Список використаних джерел:

 1. Гречан А. П. Теоретико-методологічні основи розвитку підприємств легкої промисловості на інноваційних засадах : [монографія] / А. П. Гречан. – К., 2005. – 209 с.

 2. Економічний енциклопедичний словник : у 2 т. Т. 1 / С. В. Мочерний, Я. С. Ларіна, О. А. Істенко, С. І. Юрій ; за ред. С. В. Мочерного. – Львів : Світ, 2005. – 248 с.

 3. Захарін С. В. Інвестиційне забезпечення інноваційно-технологічного розвитку промисловості : [монографія] / С. В. Захарін. – К. : КНУТД, 2011. – 344 с.

 4. Коваленко Л. О. Фінансовий менеджмент : навчальний посібник / Л. О. Коваленко, Л. М. Ремньова. – [3-тє вид., виправл. і доповн.]. – К. : Знання, 2008. – 483 с.

 5. Концептуальні основи статистичного моніторингу / за ред. М. В. Пугачової. – К. : ІВЦ Держкомстату України, 2003. – 343 с.

 6. Маргасова В. Г. Перспективи та проблеми розвитку підприємств легкої промисловості України та Чернігівського регіону в сучасних умовах / В. Г. Маргасова, К. Ю. Сіренко // Науковий вісник ЧДІЕУ. Серія 1. Економіка. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2012. – № 1 (13). – С. 99–106.

 7. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www. ukrstat.gov.ua.

 8. Статистична інформація [Електронний ресурс] / Антимонопольний комітет України. – Режим доступу : http://www.amc.gov.ua/.

 9. Статистичний збірник Діяльність суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

 10. Статистичний збірник Діяльність суб’єктів господарювання [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

 11. Статистичний збірник Наукова та інноваційна діяльність в Україні [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

 12. Федулова Л. І. Інноваційна політика : підручник / Л. І. Федулова, А. А. Мазаракі, Г. О. Андрощук. – К. : КНТЕУ, 2012. – 604 с.

Завантажити