СИСТЕМА ЗАХОДІВ РОЗВИТКУ ДОРОЖНЬОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНУ

Автор:

Серьогіна Н.В., Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто стан автодорожньої інфраструктури України. Транспортна інфраструктура істотно впливає на економічний розвиток країни та її регіонів. Вона є важливою складовою процесів виробництва, яка бере участь у формуванні кінцевої вартості продукції, та джерелом надходжень до бюджету від транзитних перевезень. Неналежні контроль та управління автодорожньою інфраструктурою призвели до значного погіршення її транспортно-експлуатаційних рівня. Було проаналізовано основні показники, що характеризують стан дорожньої галузі, в порівнянні з деякими європейськими країнами, а саме: протяжність автодоріг, їх щільність, індекс якості, питома вага доріг з твердим покриттям. Виявлено, що погіршення стану автодоріг та їх неналежний розвиток призвели до зниження кількості транзитних, вантажних та пасажирських перевезень. Зроблено припущення щодо причин такого зниження, а також чинників, що на них вплинули. Висвітлено напрями вирішення вказаних проблем.

Ключові слова:

автодорожня інфраструктура, перевезення, щільність автодоріг, фінансування, технічний стан, протяжність доріг

Список використаних джерел:

  1. Дмитрієв І. А. Сучасний стан та перспективи розвитку мережі автомобільних доріг загального користування [Електронний ресурс] / І. А. Дмитрієв, М. М. Бурмака // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. – 2013. – № 1. – С. 64–72. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/piprp_2013_1_14.pdf.

  2. Безуглий А. О. Аналіз системи фінансування державних суб’єктів господарювання дорожньої галузі [Електронний ресурс] / А. О. Безуглий // Проблеми і перспективи розвитку під­приємництва. – 2014. – № 1. – С. 29–32. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/piprp_2014_1_8.pdf.

  3. The Global Competitiveness Report 2013-2014 [Електронний ресурс] // World economic forum. – 2014. – Режим доступу : http://reports.weforum.org/the-global-competitiveness-report-2013-2014/#=&section=tables-gcr_pillar2_2013-14.

  4. The Global Competitiveness Report 2014-2015 [Електронний ресурс] // World economic forum. – 2015. – Режим доступу : http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf.

  5. Державна служба статистики України. Транспорт і зв’язок України – 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrstat.org/druk/publicat/kat_r/publ_trans_r.htm.

  6. Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013–2018 роки [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/696-2013-%D0%BF.

  7. Веремчук А. В. Механізми державного управління у сфері дорожнього господарства України / А. В. Веремчук // Економіка та держава. – 2011. – № 8. – С. 112–114.

  8. Деякі питання реформування системи державного управління автомобільними дорогами загального користування [Електронний ресурс] : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/432-2015-%D1%80.

Завантажити