ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПРИРОДИ КОНФЛІКТІВ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Автор:

Давидюк О.О., Одеський державний аграрний університет (вул. Пантелеймонівська, 13, м. Одеса, 65012, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

Визначено основні концептуальні напрямки та теоретичні засади виникнення економічних конфліктів, їх впливу на рівень економічної захищеності підприємства. Виявлено та обґрунтовано головні сутнісні характеристики економічної природи конфліктів у сфері аграрного виробництва.

Ключові слова:

економічний конфлікт, економічна захищеність, ризик, фінансовий менеджмент, аграрна економіка

Список використаних джерел:

  1. Хома І. Б. Формування сутності впливу бізнес-конфліктів на стан економічної захищеності підприємства / І. Б. Хома // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія. Економічні науки. – 2014. – Вип. 6, ч. 3. – С. 215–218.

  2. Гришова И. Ю. Социально-экономическое развитие предприятий в контексте решения экономических конфликтов / И. Ю. Гришова, Л. Е. Лебедь // Актуальные проблемы экономики и управления. – 2015. – № 2. – С. 33–37.

  3. Gryshova I. Ukraine’s positions in international ratings evaluation as a factor of its competitiveness / I. Gryshova, I. Kryukova, O. Mityay // Економічний часопис-ХХІ. – 2015. – № 5–6. – С. 24–27.

  4. Крюкова І. О. Система фінансової безпеки та механізм нейтралізації ризиків економічної діяльності / І. О. Крюкова, Е. В. Ніколюк, В. В. Лебедєва // Матеріали науково-практичної конференції «Наука та суспільство» (21–22 березня 2013 р.). – Лондон, 2013. – С. 244–258.

  5. Гнатьєва Т. М. Системна оцінка діяльності за допомогою показників в управлінні вартістю підприємства / Т. М. Гнатьєва // Економічний форум. – 2014. – № 4. – С. 133–141.

  6. Язлюк Б. О. Теоретичні основи сутності та змісту соціально-економічної безпеки / Б. О. Язлюк // Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. – 2014. – Т. 16, вип. 1 – С. 149–154.

  7. Солтик Я. В. Концептуальні аспекти формування механізму антикризового управління галуззю харчової промисловості АПВ [Електронний ресурс] / Я. В. Солтик, В. С. Негоденко, О. А. Хлистун // Економіка: реалії часу. – 2013. – № 5 (10). – С. 46–54. – Режим доступу : http://www.economics.opu.ua/files/archive/2013/n5.html.

  8. Глушко О. В. Фінансова стійкість як категорійне поняття / О. В. Глушко // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць. – 2011. – Вип. 21.18. – С. 171–175.

  9. Абаєва О. М. Концепція безконфліктного управління економічними взаємодіями на підприємстві / О. М. Абаєва // Розвиток фінансових методів державного управління національною економікою. Серія: Економіка : зб. наук. пр. – Донецьк : ДонДУУ, 2010. – Т. ХІ, вип. 157. – С. 213–223.

  10. Охрицкая Е. Н. Подход к выявлению конфликтов в экономических взаимодействиях на промышленном предприятии (на примере ОАО «Точмаш») / Е. Н. Охрицкая // Экономика промышленности : сб. науч. тр. : в 2 т. – Донецк, 2007. – Т. 2. – С. 199–208.

Завантажити