ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ БЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН ЯК ВАЖІЛЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Автор:

Демчак Р.Є., Національний інститут стратегічних досліджень (вул. Пирогова, 7а Київ, 01030, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто основні особливості проведення бюджетної децентралізації в Україні та перспективи її подальшого розвитку. Проведено аналіз реалізації політики бюджетної децентралізації на місцевому рівні та розкрито необхідність децентралізації системи місцевих бюджетів України для створення достатньої фінансової бази органів місцевого самоврядування.

Ключові слова:

бюджетна децентралізація, місцеві фінанси, місцеві органи самоврядування, фінансова незалежність

Список використаних джерел:

  1. Деркач М. І. Моделі фіскальної децентралізації країн світу [Електронний ресурс] / М. І. Деркач. – Режим доступу : http://www.vestnikdnu.com.ua/archive/201263/3-10.html.

  2. Долженко І. І. Розвиток бюджетної децентралізації в Україні [Електронний ресурс] / І. І. Долженко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. – 2014. – Вип. 200 (3). – С. 188–195. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_econ_2014_200(3)__31.

  3. Зарубіжний досвід організації роботи місцевої влади : [монографія] / М. О. Пухтинський, П. В. Ворона, О. В. Власенко та ін. ; за заг. ред. П. В. Ворони. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. – 280 с.

  4. Макаров Г. В. Очікувані ризики у процесі децентралізації влади в Україні [Електронний ресурс] / Г. В. Макаров. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua.

  5. Сало Т. В. Децентралізація фінансової системи: стан та оцінка рівня в Україні / Т. В. Сало // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. / за заг. ред. чл.-кор. НАН України С. В. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2013. – Вип. 35. – С. 324–330.

  6. Слобожан О. Зміни до бюджетного та податкового законодавства щодо бюджетної децентралізації [Електронний ресурс] / О. Слобожан // Ініціатива захисту прав та представлення інтересів місцевого самоврядування в Україні (проект «Діалог»). – Режим доступу : http://auc.org.ua.

Завантажити