ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ ЯК ДОМІНУЮЧА СКЛАДОВА МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ

Автор:

Попело Ольга Володимирівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Проаналізовано динаміку інноваційної активності та основних показників фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств України. Розглянуто структуру інноваційно активних підприємств у розрізі технологічних секторів промисловості у 2013–2014 рр. Проведено ранжування регіонів України за обсягом реалізованої інноваційної продукції у 2014 р. Наведено розподіл загального обсягу фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств за технологічними секторами. З’ясовано структуру витрат за напрямами інноваційної діяльності у 2013–2014 рр.

Ключові слова:

конкурентоспроможність, модернізація, продуктивні сили, інноваційна активність, інноваційний розвиток

Список використаних джерел:

  1. Бутко М. П. Інтелектуальний капітал як чинник модернізації регіонального економічного простору : [монографія] / М. П. Бутко, О. В. Попело ; [під ред. наук. кер. д-ра екон. наук, проф. М. П. Бутка]. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2014. – 372 с.

  2. Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2010 р. : [стат. зб.] / [за ред. І. В. Калачова]. – К. : ДП «Інформаційно-видавничий центр Держстату України», 2011. – 282 с.

  3. Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2013 р. : [стат. зб.] / [за ред. О. О. Кармазіна]. – К. : Держкомстат, 2014. – 314 с.

  4. Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2014 р. : [стат. зб.] / [за ред. О. О. Кармазіна]. – К. : Держкомстат, 2015. – 255 с.

  5. Офіційний сайт Державного агентства з питань електронного урядування України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.dknii.gov.ua.

  6. Попело О. В. Прикладні дослідження та їх вплив на задіяння інноваційної домінанти модернізації продуктивних сил регіону / О. В. Попело // Економіка та держава. – 2015. – № 7. – С. 49–53.

  7. Попело О. В. Фундаментальні дослідження як ядро інноваційного розвитку регіонів України / О. В. Попело // Сталий розвиток економіки. – 2015. – № 3 (28). – С. 153–160.

  8. Popelo O. Influence of the intellectual resources on the modernization of productive forces in Ukrainian regions. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference “Topical Researches of the World Science”. Volume 4, Pages 57–59, June 2015 (Dubai, UAE).

Завантажити