КРЕДИТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА НАЙБЛИЖЧІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Автор:

Васильєва Тетяна Анатоліївна, Сумський державний університет (вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007, Україна)

Циганюк Д.Л., ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено ключові особливості організації кредитного ринку з теоретичного погляду в контексті побудови його функціональної структури та відповідності сучасним політико-економічним тенденціям. Визначено основні тенденції розвитку вітчизняного кредитного ринку, зокрема, нарощування корпоративного кредитування (головною його метою повинно стати розширення експортноорієнтованого виробництва); зменшення частки валютних кредитів та загальне зниження валютних ризиків банків; підвищення активності банків у сфері інвестиційного та інноваційного кредитування. Головними проблемами розвитку кредитного ринку України на сьогодні визначено: 1) високу вартість кредитів; 2) відсутність довгострокової ресурсної бази в банках, що ускладнює розвиток довгострокового та середньострокового кредитування.

Ключові слова:

кредитний ринок, банки, обсяги кредитування, проблеми кредитного ринку

Список використаних джерел:

  1. Джуччі Р. Криза кредитування в Україні: факти, причини та шляхи відновлення / Р. Джуччі, Р. Кірхнер, В. Кравчук. – Берлін–Київ : Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, 2010. – 17 с.

  2. Грошово-кредитна та фінансова статистика [Електронний ресурс] // Національний банк України. – Режим доступу : http://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=65833&cat_id=44578.

  3. Лаврушин О. И. Банковское дело: современная система кредитования : учебное пособие / О. И. Лаврушин, О. Н. Афанасьева, С. Л. Корниенко ; под ред. О. И. Лаврушина. – 3-е изд., доп. – М. : КНОРУС, 2007. – 264 с.

  4. Мінченко М. Г. Cучасні тенденції розвитку кредитно-кооперативного руху в Україні / М. Г. Мінченко // Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених (17–18 квітня 2015 р.). – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С. 42–45.

  5. Рекуненко І. І. Вплив конкуренції на стан кредитного ринку України / І. І. Рекуненко, Л. Є. Струк // Сучасні підходи до управління підприємством : збірник наукових праць IV Всеукраїнської науково-практичної конференції : у 2 т. Т. 2. – К. : НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2013. – С. 312–317.

  6. Піонтковська Я. О. Актуальні тенденції урівноваження грошово-кредитного ринку України / Я. О. Піонтковська // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник тез доповідей XVI Всеукраїнської науково-практичної конференції (24–25 жовтня 2013 р.). – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2013. – С. 34–36.

  7. Лєонов С. В. Проблеми і перспективи кредитного забезпечення соціально-економічного розвитку України / С. В. Лєонов, С. Д. Богма // Вісник Української академії банківської справи. – 2014. – № 2. – С. 35–40.

  8. Савченко Т. Г. Структура та інструменти грошово-кредитного ринку / Т. Г. Савченко, Я. О. Піонтковська // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2013. – Вип. 37. – С. 169–180.

Завантажити