КЛАСИФІКАЦІЙНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У НАФТОГАЗОВІЙ СФЕРІ

Автор:

Гораль Л.Т., Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ, Україна

Король С.В., Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У процесі трансформації енергетичного сектору економіки України в умовах формування загальноєвропейського енергетичного простору необхідним є оновлення (фізичне, моральне, інтелектуальне, інноваційне, інформаційне) підприємств нафтогазового комплексу, що є неможливим без реальних (капітальних) інвестицій. Охарактеризовано основні підходи до класифікації інвестицій та систему управління капітальними інвестиціями. Обґрунтовано значущість функціонального підходу до класифікації інвестицій на вітчизняних підприємствах. Встановлено, що такий підхід відіграє роль механізму, виконуючи набір окремих функцій. Представлено класифікацію основних категорій користувачів інвестиційної інформації підприємства, серед яких виокремлено кредиторів, інвесторів, покупців і замовників, постачальників і підрядників, акціонерів і власників, менеджерів і керівників, аудиторів. Запропоновано класифікацію реальних інвестицій у нафтогазовій промисловості за такими ознаками: джерела фінансування, направленість, регіональність та форми відтворення. Виділено ознаку класифікації інвестицій, а саме залежно від запланованого ефекту розподілити їх на результативні та перспективні. Встановлено, що класифікаційні підходи до інвестицій є вагомим чинником для прийняття ефективного інвестиційного рішення.

Ключові слова:

інвестиції, підприємство, інвестиційна інформація, інвестування, нафтогазова промисловість

Список використаних джерел:

 1. Ерина А. М. Математико-статистические методы изучения экономической эффективности производства / А. М. Ерина. – М. : Финансы и статистика, 1983. – 191 с.

 2. Ковтун Н. В. Статистичне дослідження інвестиційного процесу та інвестиційної діяльності: теорія, методологія, практика : монографія / Н. В. Ковтун. – К., 2005. – 441 с.

 3. Хомяков В. І. Менеджмент підприємства : навч. посіб. / В. І. Хомяков. – К. : Кондор, 2005. – 434 с.

 4. Скороход І. П. Інвестування : методичний посібник з навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030501 «Економічна теорія» / І. П. Скороход. – Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014. – 447 с.

 5. Поліщук О. А. Особливості управління капітальними інвестиціями в системі управління сучасним підприємством [Електронний ресурс] / О. А. Поліщук, Є. О. Тищук. – Режим доступу :http://intkonf.org/ken-dotsent-polischuk-oa-tischuk-eo-osoblivosti-upravlinnya-kapitalnimi-investitsiyami-v-sistemi-upravlinnya-suchasnim-pidpriemstvom/.

 6. Коваленко А. Г. Сучасні аспекти аналізу інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання [Електронний ресурс] / А. Г. Коваленко // Ефективна економіка. – 2013. – № 7. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2165.

 7. Бланк І. О. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / І. О. Бланк. – К. : Ельга, 2008. – 724 с.

 8. Червінська О. С. Стан та перспективи розвитку підприємств нафтогазового комплексу України / О. С. Червінська, А. Я. Грицик // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.6. – С. 306.

 9. Зінкевич О. В. Теоретико-інституційні підходи до класифікації реальних інвестицій [Електронний ресурс] / О. В. Зінкевич. – Режим доступу : http://eztuir.ztu.edu.ua/5507/1/153.pdf.

 10. Економіка підприємств нафтової і газової промисловості : підручник / В. Ф. Дунаєв, В. Д. Шпаков, Н. П. Єпіфанова, В. Н. Линдін ; під ред. В. Ф. Дунаєва. – М. : ФГУТІ, 2006. – 352 с.

 11. Боднар Н. Сутність інвестицій, їх види та характеристика [Електронний ресурс] / Н. Боднар. – Режим доступу : http://business-consultant.com.ua/publicacim402.html.

 12. Іваночко С. С. Суть та види інвестицій / С. С. Іваночко, О. М. Свінцов // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.15. – С. 181–187.

 13. Данілов О. Д. Інвестування : навч. посіб. / О. Д. Данілов, Г. М. Івашина, О. Г. Чумаченко. – Ірпінь, 2001. – 377 с.

 14. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент : учебный курс / И. А. Бланк. – К. : Эльга-Н, Ника-Центр, 2001. – 448 с.

 15. Череп А. В. Інвестознавство : підручник / А. В. Череп. – К. : Кондор, 2006. – 398 с.

Завантажити