НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКІВ

Автор:

Кравчук Ганна Вікторівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Савченко Тетяна Володимирівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено науково-методичні підходи до проведення оцінювання кредитного портфеля банків України з урахуванням особливостей впливу факторів економічного розвитку країни й тенденцій сформованої структури та якості портфеля за 2009–2014 рр.

Ключові слова:

кредит, кредитна діяльність, кредитний портфель, якість кредитного портфеля, криза, фактори впливу, прогнозування

Список використаних джерел:

 1. Бюлетень НБУ [Електронний ресурс]. – 2014. – № 12. – Режим доступу : http://bank.gov.ua.

 2. Васильєва Т. А. Концептуальні засади побудови механізму управління кредитним ризиком банку / Т. А. Васильєва, І. В. Красюк // Управління ризиками банків : монографія : у 2 т. Т. 1. Управління ризиками базових банківських операцій / [А. О. Єпіфанов, Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. А. О. Єпіфанова та д-ра екон. наук, проф. Т. А. Васильєвої. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2012. – С. 102–128.

 3. Васильєва Т. А. Сутність фінансового та страхового ринків / Т. А. Васильєва, О. В. Козьменко, Л. С. Остапенко // Нові вектори страхового ринку України : монографія / [Козь­менко О. В., Козьменко С. М., Васильєва Т. А. та ін. ; кер. авт. кол. д-р екон. наук, проф. О. В. Козьменко]. – Суми : Університеська книга, 2012. – С. 8–32.

 4. Гаряга Л. О. Кредитний ризик: ідентифікація, класифікація та методи оцінки / Л. О. Гаряга // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – Суми : УАБС НБУ, 2006. – Т. 17. – С. 318–329.

 5. Довгань Ж. Управління кредитними ризиками банків в умовах економічної кризи / Ж. Довгань // Вісник НБУ. – 2010. – № 8. – С. 51–55.

 6. Кабушкин С. Н. Управление банковским кредитным риском : учебное пособие / С. Н. Кабушкин. – М. : Новое знание, 2004. – 336 с.

 7. Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України : схвалені Постановою Правління НБУ від 02.08.2004 № 361 (із змінами, внесеними постановою Правління НБУ від 21.06.2012 № 255) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=36985.

 8. Мороз А. М. Банківські операції [Електронний ресурс] / А. М. Мороз, М. І. Савлук. – Режим доступу : http://fingal.com.ua.

 9. Положення про порядок формування та використання банками України резервів для від­шкодування можливих втрат за активними банківськими операціями [Електронний ресурс] : Постанова Правління НБУ від 25.01.2012 № 23. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 10. Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент у банку : підручник / Л. О. Примостка. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – К. : КНЕУ, 2004. – 468 с.

 11. Ревенчук С. К. Гроші та кредит [Електронний ресурс] / С. К. Ревенчук. – Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua.

 12. Рогожнікова Н. В. Аналіз стану та динаміки кредитної діяльності банків України [Електронний ресурс] / Н. В. Рогожнікова. – Режим доступу : http://fp.cibs.ck.ua/.

 13. Русіна Ю. Оцінка кредитної активності банківської системи [Електронний ресурс] / Ю. Русіна, О. Лучіна. – Режим доступу : http://knutd.com.ua/.

 14. Сміт А. Дослідження про природу і причини багатства народів [Електронний ресурс] / А. Сміт. – Режим доступу : http://ek-lit.narod.ru/.

 15. Сорокіна І. Методичні підходи до аналізу та оцінки кредитного портфеля банку зовнішніми користувачами (Досвід Росії. Частина 1) [Електронний ресурс] / І. Сорокіна. – Режим доступу : http://ua.prostobankir.com.ua/mizhbankivskiy_biznes/analitika/metodichni_pidhodi_do_analizu_ta_otsinki_kreditnogo_portfelya_banku_zovnishnimi_koristuvachami_ dosvid_rosiyi_chastina_1.

 16. Чорна О. Є. Економічне зростання держави та його вплив на управління кредитним портфелем банку / О. Є. Чорна, І. А. Бояркіна // Європейський вектор економічного розвитку. – 2012. – № 1. – С. 202–209.

 17. Шульженко Г. М. Управління кредитним ризиком у контексті забезпечення та збереження фінансової стійкості комерційних банків / Г. М. Шульженко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2012. – Вип. 36. – С. 311–318.

Завантажити