ІНСТРУМЕНТАРІЙ КОМПЛЕКСНОГО КОНТРОЛІНГУ В СИСТЕМІ БАНКІВСЬКОГО РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ

Автор:

Жарій Ядвіга Вікентіївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто стан банківської системи України та виконано аналіз основних показників діяльності банків у складних економічних умовах. Виявлено проблеми в діяльності платоспроможних банків, обґрунтовано необхідність застосування інноваційних інструментів комплексного банківського контролінгу в системі ризик-менеджменту.

Ключові слова:

банк, ризик-менеджмент, банківський контролінг, валютний ризик, кредитний ризик, ризик ліквідності, бізнес-процеси, фінансовий контроль, моніторинг

Список використаних джерел:

 1. Банківські ризики: теорія та практика управління : монографія / Л. О. Примостка, О. В. Лисенок, О. О. Чуб та ін. – К. : КНЕУ, 2008. – 456 с.

 2. Вартість банківського бізнесу : монографія / [А. О. Єпіфанов, С. В. Лєонов, Й. Хабер та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук А. О. Єпіфанова та д-ра екон. наук С. В. Лєонова. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. – 295 с.

 3. Жарій Я. В. Вплив кредитного та валютного ризиків на ліквідність банківської системи України / Я. В. Жарій, В. В. Куфаєв // Вісник Черніг. держ. технол. ун-ту. Серія «Економічні науки». – 2013. – № 2 (66). – С. 244–253.

 4. Жарій Я. В. Інтегрований підхід до ризик-менеджменту як основа економічної безпеки банківської системи / Я. В. Жарій // GR та PR менеджмент в контексті економічної безпеки : монографія / за ред. проф. І. П. Мігус. – Черкаси : ПП Чабаненко Ю. А., 2014. – С. 30–54.

 5. Задорожний З. В. Контролінг : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / З. В. Задорожний, І. Є. Давидович, А. В. Фаїзов. – Тернопіль : Прінт-інформ, 2010. – 224 с.

 6. Івахненков С. В. Фінансовий контролінг: методи та інформаційні технології / С. В. Івахненков, О. В. Мелих. – К. : Знання, 2009. – 319 с.

 7. Івченко І. Ю. Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій : навч. посіб. / І. Ю. Івченко. – К. : ЦУЛ, 2007. – 344 с.

 8. Кандиба К. О. Фінансовий контролінг у системі управління комерційним банком: зарубіжний досвід / К. О. Кандиба // Научно-технический сборник. – 2009. – № 89. – С. 396–403.

 9. Лавінський Г. Банківський контролінг / Г. Лавінський, В. Галіцин, І. Бушуєва // Вісник НБУ. – 2004. – № 1. – С. 34–37.

 10. Методичні вказівки з інспектування банків «Система оцінки ризиків» [Електронний ресурс] : Постанова Правління НБУ від 15.03.2004 № 104. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=36986.

 11. Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України [Електронний ресурс] : Постанова НБУ від 02.08.2004 № 361. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=36985.

 12. Міщенко В. І. Банківський нагляд : підручник В. І. Міщенко, С. В. Науменкова. – К. : Центр наукових досліджень НБУ, УБС НБУ, 2011. – 498 с.

 13. Омельченко Г. В. Контролінг як складова системи управління фінансовою діяльністю банку / Г. В. Омельченко // Вісник Університету банківської справи НБУ. – 2009. – № 1 (4). – С. 118–125.

 14. Островська Н. С. Контролінг ризиків у банку як метод формування банківського менеджменту [Електронний ресурс] / Н. С. Островська // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки. – 2014. – Вип. 27. – С. 58–65. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvbdfa_2014_27_11.pdf.

 15. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua.

 16. Пугарська Н. Б. Ефективність системи контролінгу в управлінні банком / Н. Б. Пугарська // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2013. – Вип. 1. – С. 276–282.

 17. Сич Є. М. Особливості управління банківськими ризиками в сучасній моделі українського ринку / Є. М. Сич, Я. В. Жарій // Економіка й управління : збірник наукових праць Київського університету економіки і технологій транспорту. – К. : КУЕТТ, 2005. – Вип. 7. – С. 277–283.

 18. Управління банківськими ризиками : навч. посіб. / за ред. Л. О. Примостки. – К. : КНЕУ, 2007. – 600 с.

 19. Чуб О. До питання використання банками механізмів сек’юритизації активів / О. Чуб // Банківська справа. – 2009. – № 3 (87). – С. 69–70.

 20. Шульга Н. П. Банківський контролінг : підручник / Н. П. Шульга. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011. – 437 с.

 21. International regulatory framework for banks (Basel III) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bis.org/bcbs/basel3.htm.

Завантажити