ФОРМУВАННЯ ВЕНЧУРНИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ

Автор:

Замлинський Віктор Анатолійович, Одеський національний політехнічний університет (просп. Шевченка, 1, м. Одеса, 65044, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто фактори, що обмежують розвиток венчурного бізнесу в Україні, проведено аналіз законодавчої бази та визначено правові засади створення венчурних фондів інноваційного розвитку як нового фінансового інструменту, який забезпечив би спрямування інвестиційних потоків в інноваційні сектори економіки.

Ключові слова:

венчурні фонди, законодавчі документи, інноваційний розвиток, державне регулювання

Список використаних джерел:

 1. Чирва О. Г. Трансформація сучасної парадигми теорії конкурентоспроможності / О. Г. Чирва // Вісник Черкаського університету. Серія «Економічні науки» : науковий збірник. – 2010. – № 177. – С. 21–28.

 2. Стоянова-Коваль С. С. Інвестиційні потоки як фактор нарощення інноваційного потенціалу підприємств [Електронний ресурс] / С. С. Стоянова-Коваль, Т. С. Шабатура, В. О. Непочатенко // Економіка: реалії часу. – 2013. – № 3. – С. 160–165. – Режим доступу : http://economics.opu.ua/files/archive/2013/n3.html.

 3. Гришова І. Ю. Оцінювання чинників формування фінансового потенціалу аграрного виробництва / І. Ю. Гришова, О. В. Митяй, В. В. Кужель // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 10 (172). – С. 169–172.

 4. Гришова І. Ю. Аналітичне забезпечення економічного розвитку підприємств з позицій інвестиційної привабливості / І. Ю. Гришова, С. С. Стоянова-Коваль // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. – № 2. – С. 195–203.

 5. Гришова І. Ю. Соціальні інвестиції як інструмент реалізації соціально орієнтованого бізнесу / І. Ю. Гришова, Т. С. Шабатура // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка і менеджмент». – 2014. – Вип. 4. – С. 183–187.

 6. Gryshova I. Ukraine’s positions in international ratings evaluation as a factor of its competitiveness / I. Gryshova, I. Kryukova, O. Mityay // Економічний часопис-ХХІ. – 2015. – № 5–6. – С. 24–27.

 7. Митяй О. В. Методичний інструментарій оцінки конкурентоспроможності підприємств агропромислового комплексу / О. В. Митяй // Інноваційна економіка. – 2015. – № 2 (57). – С. 70–77.

 8. Митяй О. В. Альтернативні джерела підтримки та зміцнення економічної безпеки підприємств агропродовольчої сфери / О. В. Митяй, О. А. Хлистун // Науковий вісник Херсонського державногоуніверситету. Серія: «Економічні науки». – 2014. – Вип. 9–1, ч. 1. – С. 57–60.

 9. Крюкова І. О. Стратегічні імперативи розвитку агропродовольчого ринку України / І. О. Крюкова, О. В. Назаренко // Економіка: реалії часу. – 2014. – № 4 (14). – С. 36–42.

 10. Крюкова І. О. Методологічні засади формування механізму інноваційного розвитку підприємства на основі управління фінансовими потоками / І. О. Крюкова // Економічний розвиток: теорія, методологія, управління : зб. наук. праць за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. (26–30 листопада 2013 р.). – Будапешт–Валенсія–Київ, 2013. – С. 81–87.

 11. Anisimova Yu. (2014) MODERN APPROACHES TO THE CONSTRUCTION OF FINANCIAL INSTRUMENTS AT MARKETS OF ELECTRIC ENERGY // Czech Journal of Social Sciences, Business and Economics. – 2014. – Т. 3, № 1 (2014). – Р. 64–73.

 12. Ajupov A. A., Kurilova A. A., Anisimova Iu. A. (2015) Energy Roadmap: Techno-Economic Content and Implementation Issues // Mediterranean Journal of Social Sciences. – Vol. 6, № 1S3. – Р. 30–34.

Завантажити