РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ РЕНТНОГО ДОХОДУ: ВИЯВЛЕННЯ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ

Автор:

Осадча Т.С., Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Показники фінансових результатів характеризують абсолютну ефективність господарювання підприємства і стають найважливішими для оцінювання його виробничої та фінансової діяльності. Дослідження присвячено формуванню методики визначення впливу факторів на рентабельність рентного доходу підприємства за допомогою способу розширення факторних систем. У результаті дослідження отримано методики аналізу впливу факторів на рентабельність рентного доходу підприємства, а саме: рентабельності продажів, ресурсомісткості рентного доходу та ефективності використання активів. Застосовуючи спосіб ланцюгових підстановок, встановлено таку черговість зміни при розрахунках впливу факторів на результативний показник ланцюговим способом: рентабельність продажів; ресурсомісткість рентного доходу; ефективність використання активів. Застосування запропонованих показників і методик визначення впливу факторів на рентабельність рентного доходу дозволить впливати на розмір і структуру рентного доходу під час його формування. Виявлення можливого синергетичного ефекту від взаємодії факторів є важливим аспектом у процесі управління рентабельністю рентного доходу.

Ключові слова:

рентний дохід, аналіз рентного доходу, ефективність ренти, рентабельність ренти, факторний аналіз, індексний аналіз, синергетичний ефект

Список використаних джерел:

 1. Дерій В. А. Проблеми теорії науки, методики й організації навчання і практики економічного аналізу / Василь Антонович Дерій // Бухгалтерський облік і аудит. – 2014. – № 6. – С. 3–12.

 2. Дембинский Н. В. Вопросы теории экономического анализа / Н. В. Дембинский. – М. : Финансы, 1973. – 72 с.

 3. Ермолович Л. Л. Анализ ефективности деятельности промышленных предприятий / Л. Л. Ермолович. – Минск : Вышэйшая школа, 1979. – 272 с.

 4. Житна І. П. Економічний аналіз : навч. посіб. / І. П. Житна, І. В. Тацій, П. Є. Житний. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2006. – 296 с.

 5. Ковалев В. В. Финансовый анализ: методы и процедуры / В. В. Ковалев. – М. : Финансы и статистика, 2001. – 560 с.

 6. Ковальчук К. Ф. Целевой экономический и управленческий анализ (контроллинг) / К. Ф. Ковальчук, А. Н. Марюта ; Национальная металлургическая академия Украины. – Д. : Системные технологии, 2005. – 342 с.

 7. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств : навч. посіб. / М. Я. Коробов. – К. : Знання, КОО, 2000. – 378 с.

 8. Лазаришина І. Д. Економічний аналіз в Україні: історія, методологія, практика : моно­графія / І. Д. Лазаришина. – Рівне : НУВГП, 2005. – 369 с.

 9. Мних Є. В. Економічний аналіз : підручник / Є. В. Мних. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 412 с.

 10. Анализ финансовой отчетности / под ред. О. В. Ефимовой, М. В. Мельник. – 4-е изд., испр. и доп. – М. : Омега-Л, 2009. – 451 с. 

 11. Олійник О. В. Розвиток економічного аналізу в умовах інституційних змін : монографія / О. В. Олійник. – Житомир : ЖДТУ, 2008. – 653 с.

 12. Попович П. Я. Економічний аналіз суб’єктів господарювання : підручник / П. Я. Попович. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 454 с.

 13. Савицкая Г. В. Теория анализа хозяйственной деятельности : учебное пособие / Г. В. Савицкая. – М. : ИНФРА–И, 2006. – 281 с.

 14. Тарасенко Н. В. Економічний аналіз : навч. посіб. / Н. В. Тарасенко. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Львів : Новий світ – 2000, 2003. – 318 с.

 15. Чебан Т. М. Теорія економічного аналізу : навч. посіб. / Т. М. Чебан, Т. Л. Калінська, І. О. Дмитрієнко ; за ред. проф. В. Є. Труша. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 214 с.

 16. Чумаченко Н. Г. Функционально-стоимостный анализ / Н. Г. Чумаченко, В. М. Дегтярева, Ю. С. Игумнов. – К. : Вища школа, 1985. – 223 с.

 17. Шурміна А. О. Аналітичне забезпечення оперативного управління доходом операційної діяльності / А. О. Шурміна // Вісник СевНТУ : зб. наук. пр. – Севастополь : Вид-во Севастоп. нац. техн. ун-ту, 2010. –Вип. 109: Економіка і фінанси. – С. 177–182.

 18. Янковий О. Г. Детерміновані моделі факторного економічного аналізу. Методологія статистичного забезпечення розвитку регіону : монографія / за заг. ред. А. З. Підгорного. – О. : Атлант, 2012. – С. 125–143.

 19. Кейнс Д. М. Общая теория занятости, процента и денег [Электронный ресурс] / Д. М. Кейнс. – Режим доступа : http://books.efaculty.kiev.ua/isekvc/9/.

 20. Геєць В. М. Національна інноваційна система та інноваційно-інвестиційна діяльність // Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / за ред. акад. НАН України В. М. Гейця. – К. : Ін-т екон. прогнозув. ; Фенікс, 2003. – 385 с.

 21. Шумпетер Й. Теория экономического развития / Й. Шумпетер. – М. : Прогресс, 1982. –278 с.

 22. Климонтович Н. Ю. Без формул о синергетике / Н. Ю. Климонтович. – Минск : Вышэйшая школа, 1986. – 458 c.

Завантажити