РОЗВИТОК АУДИТУ В УКРАЇНІ ДО СТАНДАРТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Автор:

Антоненко Н.В., Національний транспортний університет, м. Київ, Україна

Хоменко В.С., Національний транспортний університет, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Визначено перспективи розвиту аудиту в Україні. Доведено, що стан аудиту в Україні вимагає законодавчого вдосконалення, приведення його у відповідність до світових стандартів і вимог Європейського Союзу. Відзначено, що метою реформування аудиту є підвищення якості надання послуг, що повинні відповідати стандартам Європейського Союзу. Обґрунтовано, що внесення змін у Національні стандарти наближає вітчизняний аудит до міжнародного рівня, також з’ясовано, що розвиток аудиту в Україні є необхідною умовою для співпраці з європейськими країнами.

Ключові слова:

аудит, аудиторська діяльність, стандарти ЄС, реформування, розвиток аудиту, нововведення

Список використаних джерел:

  1. Аудит (основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту) : підручник / за ред. В. В. Немченко, О. Ю. Редько. – К. : Центр навчальної літератури, 2012. – 540 с.

  2. Бутинець Ф. Ф. Проблеми аудиту в Україні / Ф. Ф. Бутинець // Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи : зб. тез та виступів на ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – К. : ННЦ Інститут аграрної економіки, 2006. – С. 184–186.

  3. Директива 2006/43/ЄС Європейського Парламенту та Ради про обов’язковий аудит річної звітності та консолідованої звітності, що вносить зміни до Директив Ради 73/660/ЄЕС та 83/349/ЄЕС і припиняє дію Директиви Ради 84/253/ЄЕС від 17.05.2006 р.

  4. Ільїна С. Б. Основи аудиту : навчально-практичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / С. Б. Ільїна. – К. : Кондор, 2009. – 378 с.

  5. Калінська Т. А. Сучасний стан і проблеми вітчизняного аудиту / Т. А. Калінська // Науково-виробничий журнал. – 2010. – № 3. – С. 20–22.

  6. Про аудиторську діяльність : Закон України від 22.04.1993 № 3125–ХІІ. – К., 1993. – 471 с. – (Бібліотека офіційних видань).

  7. Редько О. Генезис аудиту в Україні – між вчора і завтра / О. Редько // Бухгалтерський облік і аудит. – 2002. – № 1. – С. 10–12.

  8. Румянцев С. Проблеми розвитку аудиту в Україні / С. Румянцев // Цінні папери України – 2001. – № 1. – С. 5–7.

Завантажити