ФІНАНСОВИЙ ЗАХИСТ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА У ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ КОНФЛІКТАМИ

Автор:

Лагодієнко Н.В., Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто різні наукові підходи до теоретико-методологічних засад формування фінансового захисту пере­робних підприємств аграрного виробництва у процесі управління економічними конфліктами. З метою вдосконалення організаційно-економічних механізмів фінансового захисту надано якісні класифікаційні ознаки економічних конфліктів та запропоновано критерії їх оптимізації.

Ключові слова:

фінансовий захист, фінансова безпека, економічні конфлікти, переробні підприємства, аграрна сфера, організаційно-економічний механізм

Список використаних джерел:

 1. Митяй О. В. Альтернативні джерела підтримки та зміцнення економічної безпеки під­приємств агропродовольчої сфери / О. В. Митяй, О. А. Хлистун // Науковий вісник Херсон­ського державногоуніверситету. Серія: «Економічні науки». – 2014. – Вип. 9–1, ч. 1. – С. 57–60.

 2. Дем’яненко М. Я. Теоретико-методологічні аспекти розвитку концепції фінансово-економічного захисту підприємств в аграрній сфері / М. Я. Дем’яненко, І. Ю. Гришова // Ukraine – EU. Modern technology, business and law : collection of international scientific papers : in 2 parts. Part 1. Modern priorities of economics, management and social development. Environmental protection collection. – Chernihiv : CNUT, 2015. –Р. 107–110.

 3. Танклевська Н. С. Фінансовий потенціал як категорія управління фінансами підприємства / Н. С. Танклевська // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – 2009. – № 2. – С. 257–262.

 4. Шкарлет С. М. Еволюція категорії «безпека» в науковому та економічному середовищі / С. М. Шкарлет // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – № 6. – С. 6–12.

 5. Хома І. Б. Формування системно-комплексного підходу в оцінці рівня економічної безпеки підприємства / І. Б. Хома // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Проблеми економіки та управління. – 2008. – № 611. – С. 32–41.

 6. Кужель В. В. Імунізація економіки агропродовольчої сфери в контексті реалізації принципів соціальної відповідальності бізнесу / В. В. Кужель // Економічний форум. – 2014. – № 3. – С. 17–22.

 7. Гришова И. Ю. Социально-экономическое развитие предприятий в контексте решения экономических конфликтов / И. Ю. Гришова, Л. Е. Лебедь // Актуальные проблемы экономики и управления. – 2015. – № 2. – С. 33–37.

 8. Grishova I. Yu., Kryukova I. A., Zamlynskiy V. A., Galickiy A. N. Scientific and methodical aspects of the formation of modern financial architecture for the enterprise. «Science progress in European countries: new concepts and modern solutions». March 28, 2013. – Stuttgart, Germany. – Volume 3. – P. 29–32.

 9. Митяй О. В. Науково-методологічні критерії формування механізму досягнення економічної безпеки підприємствами [Електронний ресурс] / О. В. Митяй, О. А. Хлистун // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2014. – Вип. № 2. – С. 630–633. – Режим доступу : http://global-national.in.ua/archive/2-2014/128.pdf.

 10. Дерій Ж. В. Капіталізація людського потенціалу: функціональний аспект / Ж. В. Дерій // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – Чернігів : ЧДТУ, 2012. – № 3 (60). – С. 21–27.

 11. Замлинський В. А. Фінансово-економічні показники ефективності інвестиційних процесів на підприємстві / В. А. Замлинський // Економічний аналіз : збірник наукових праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2014. – Т. 16, № 2. – С. 12–19.

 12. Шабатура Т. С. Методологічні засади оцінки економічного потенціалу підприємства / Т. С. Шабатура // Вісник Чернігівського національного технологічного університету. – 2014. − № 2 (74). – С. 54–60.

 13. Шабатура Т. С. Теоретичні підходи до визначення дефініції «фінансова безпека під­приємства» / Т. С. Шабатура // Інноваційна економіка. – 2012. – № 9 (35). – С. 315–319.

 14. Чирва О. Г. Основные инструменты минимизации рисков в сельском хозяйстве / О. Г. Чирва, Н. М. Осьмеркина // Карельский научный журнал. – 2014. – № 3 (8). – С. 88–92.

 15. Anisimova Iu. Modern approaches to the construction of financial instruments at markets of electric energy // Czech Journal of Social Sciences, Business and Economics. – 2014. – Т. 3, № 1. – Р. 64–73.

Завантажити