ОЦІНЮВАННЯ ІМОВІРНОСТІ ВИНИКНЕННЯ БАНКІВСЬКОЇ КРИЗИ У КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Автор:

Бойченко Віта Миколаївна, Сумський державний університет (вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Здійснено аналіз взаємозалежності між розвитком реальної економіки та розвитком банківського сектору в Польщі, Угорщині, Чехії та Словаччині, які є схожими з Україною за рівнем розвитку банківських систем та економіки. Виявлено, що чіткої взаємозалежності в цих країнах не простежується, крім впливу доступу до банківських послуг на ВВП країни, який є позитивним та значним. Також розглянуто ключові кризоутворюючі фактори в обраних країнах та здійснено регресійний аналіз взаємозв’язку між інтегральним показником фінансової стійкості банківської системи (Z-Score) і незалежних змінних (рівня ліквідності банків, частки іноземного капіталу в банківській системі й частки депозитів у ресурсах банківської системи). Встановлено, що визначені фактори мають визна­чальне значення для фінансової стійкості банківської системи лише для Чехії, на відміну від інших країн.

Ключові слова:

банківська криза, фінансова стійкість, причини кризи, імовірність кризи, оцінка фінансової стійкості

Список використаних джерел:

  1. Банковская система Венгрии [Электронный ресурс] // EFSAG. – 2015. – Режим доступа : http://www.myoffshoreaccounts.ru/offshore-banking/hungary-offshore-bank-account/.

  2. Карлін М. І. Наслідки й проблеми інтеграції Польщі в Європейський Союз: погляд з України / М. І. Карлін // Науковий вісник Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2009. – № 3. – С. 154–157.

  3. Кочетков В. М. Аналіз розвитку міжнародних банків в Центральній та Східній Європі [Електронний ресурс] / В. М. Кочетков, Ж. С. Кугуєнко // Ефективна економіка. – 2014. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2934.

  4. Мельник П. В. Банківські системи зарубіжних країн : підручник / П. В. Мельник, Л. Л. Тарангул, О. Д. Гордей. – К. : Алерта, Центр навчальної літератури, 2010. – 586 с.

  5. Огляд економіки Угорщини [Електронний ресурс] // Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. – Режим доступу : http://www.ukrexport.gov.ua/ukr/econ_spivirob/hun/1438.html.

  6. Сучасний стан та структура державних фінансів республіки Польща [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/11976/1/Public_finance_Poland.pdf.

  7. Федонюк С. В. Наслідки приєднання до ЄС: Польща на фоні країн ЦСЄ / С. В. Федонюк // Досвід вступу Польщі до Європейського Союзу: уроки для України : матеріали Міжнар. круглого столу (21 трав. 2009 р.) / за ред. С. В. Федонюка. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. – С. 92–116.

  8. Чи уникнула Чехія політичної кризи? [Електронний ресурс] // Политикантроп. – 2012. – Режим доступу : http://politikan.com.ua/8/4/1/49367.htm.

  9. European Central Bank [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sdw.ecb.europa.eu/home.do.

Завантажити