ПРОБЛЕМИ СВОЄЧАСНОГО ТА ПОВНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ У СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Автор:

Григоревська О.О., Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна

Каленченко Т.С., Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Організація бухгалтерського обліку грошових коштів та їх своєчасне й повне висвітлення є досить трудомістким і водночас ризикованим процесом, оскільки навіть одна помилка може стати причиною багатьох порушень і неточнос­тей, що вплине на господарський процес та інформацію про фінансово-майновий стан підприємства. Мета дослідження полягає в огляді проблемних моментів організації бухгалтерського обліку грошових коштів та наданні пропозицій їх вирішення. Відповідно до цього визначимо завдання, які полягають в удосконаленні аналітичного обліку, документування та внутрішньої звітності, що у свою чергу вплине на покращення діяльності підприємств загалом. Обґрунтовано, що результат діяльності будь-якого підприємства безпосередньо залежить від ефективної роботи підприємства, а особливо від вирішення проблем, пов’язаних з обліком грошових коштів, які є складовою діяльності підприємства. Ефективність організації обліку грошових коштів забезпечить раціональний розподіл та використання грошових коштів, а тим самим успішну фінансову діяльність підприємства.

Ключові слова:

грошові кошти, бухгалтерський облік, безготівкові розрахунки, організація обліку, рахунки

Список використаних джерел:

  1. Господарський кодекс України станом на 20.09.2015 року.

  2. Гушу Д. Облік грошових коштів: проблеми та шляхи їх вирішення [Електронний ресурс] / Д. Гушу. – Режим доступу : http://conf-cv.at.ua/forum/83-811-1.

  3. Державний реєстр судових рішень [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua.

  4. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» від 18.03.2014 року.

  5. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні : затв.Постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 637.

  6. Про банки і банківську діяльність : Закон України від 20.03.1991 р. № 872-ХІІ.

  7. Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу коштів : Указ Президента України від 7 вересня 2001 року.

  8. Садовська І. Б. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] / І. Б. Садовська, Т. В. Божидарнік, К. Є. Нагірська. – Режим доступу : http://pidruchniki.com.

  9. Табалюк А. С. Актуальність проблеми організації обліку грошових коштів [Електронний ресурс] / А. С. Табалюк. – Режим доступу : http://eztuir.ztu.edu.ua.

Завантажити