ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ АУТСОРСИНГУ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ

Автор:

Шевчук В.Р., Львівський національний університет імені І. Франка (просп. Свободи, 18, м. Львів, 79001, Україна)

Кондратьєва В.Є., ТОВ «Аудиторська компанія “Міжнародні стандарти”», м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Стаття присвячена організаційним аспектам впровадження аутсорсингу внутрішнього аудиту, пожвавлення інтересу до якого спричинило обов’язковість створення служб (підрозділів) внутрішнього аудиту для частини суб’єктів господарювання в Україні, що підвищило попит на аутсорсинг внутрішнього аудиту з боку підприємств і його пропозицію з боку аудиторських фірм. Завдяки аналізу нормативних актів встановлено правомірність застосування аутсорсингу внутрішнього аудиту у вітчизняній практиці, а також на основі вивчення останніх досліджень вітчизняних та іноземних авторів визначено чинники, які слід враховувати під час прийняття рішення щодо аутсорсингу внутрішнього аудиту. Аргументовано, що аутсорсинг внутрішнього аудиту слід розглядати як безповоротний крок, який має бути здійснено з урахуванням ключових чинників вартості та ефективності, варіантів аутсорсингу, його недоліків і переваг, видів аутсорсерів, а також за зваженого аналізу багатьох питань для розгляду й факторів ризику.

Ключові слова:

внутрішній аудит, бізнес-процес внутрішнього аудиту, служба внутрішнього аудиту, аудиторська фірма, аутсорсинг, косорсинг, аутсорсер

Список використаних джерел:

  1. Кобилюх Т. Організаційні аспекти впровадження внутрішнього аудиту на підприємствах роздрібної торгівлі фармацевтичними товарами / Тетяна Кобилюх // Економічний дискурс : між­народний збірник наукових праць. – 2014. – Вип. 3. – С. 121–124.

  2. Беренда Н. І. Організація внутрішнього аудиту на підприємствах України / Н. І. Беренда, Н. І. Дьякова // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Економіка / редкол. : В. П. Мікловда, В. І. Ярема, В. О. Приходько та ін. – Ужгород : Говерла, 2015. – Вип. 1 (45), т. 1. – С. 242–245.

  3. Очеретько Л. М. Організація внутрішнього аудиту витрат на якість готової продукції на м’ясопереробних підприємствах / Л. М. Очеретько, Н. О. Куртєва // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – № 3, т. 3. – С. 90–94.

  4. Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання ринків фінансових послуг [Електронний ресурс] : Закон України від 02.06.2011 р. № 3462–VI. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3462-17.

  5. Про затвердження Порядку проведення внутрішнього аудиту (контролю) у фінансових установах [Електронний ресурс] : Розпорядження Нацкомфінпослуг від 05.06.2014 № 1772. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0885-14.

  6. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.apu.com.ua/files/temp/Audit_2013_1.pdf.

  7. Міжнародні стандарти професійної практики внутрішнього аудиту [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://na.theiia.org/standards-guidance/Public%20Documents/IPPF%202013%20Ukrainian.pdf.

  8. Tickner P. Considerations when Outsourcing Internal Audit [Electronic resource] / Peter Tickner // Qfinance The ultimate financial resource. – Available from : http://www.financepractitioner.com/auditing-best-practice/considerations-when-outsourcing-internal-audit?page=1.

  9. Брег С. Настольная книга финансового директора : пер. с англ. / Стивен Брег. – 5-е изд. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 536 с.

Завантажити