ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ НА МАЛОМУ ПІДПРИЄМСТВІ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

Автор:

Ніпорко Н.І., Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено поняття системи обліку, розглянуто передумови та стадії формування обліково-аналітичної інформації на малому підприємстві для забезпечення прийняття управлінських рішень. Запропоновано алгоритм побудови системи управлінського обліку малого підприємства, що включає чотири стадії: аналітичну, методологічну, стадію документування й автоматизації та організаційну стадію. Охарактеризовано основні стадії побудови системи управлінського обліку з врахуванням сучасної концептуальної основи управлінського обліку й особливостей функціонування малого підприємства.

Ключові слова:

обліково-аналітичне забезпечення, підсистема, управлінські рішення, інтегрована система обліку, документування й автоматизація, бюджетування

Список використаних джерел:

 1. Атамас П. Й. Управлінський облік : навч. посіб. / П. Й. Атамас. – 2-ге вид. – К. : Центр навчальної літератури, 2009. – 440 с.

 2. Ватаманюк З. І. Вступ до економічної теорії : курс лекцій / З. І. Ватаманюк, С. М. Панчишин. – Львів : Новий Світ-2000, 2005. – 408 c.

 3. Верига Ю. А. Передумови формування системи обліку в Україні / Ю. А. Верига, Н. В. Смірнова // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – 2009. – Вип. 16, ч. 2. – С. 8–17.

 4. Гоголь Т. А. Облік та звітність на підприємствах малого бізнесу: управлінський аспект / Т. А. Гоголь // Проблеми економіки. – 2013. – № 1. – С. 338–344.

 5. Голов С. Ф. Управлінський облік : підручник / С. Ф. Голов. – 3-тє вид. – К. : Лібра, 2006. – 704 с.

 6. Лень В. С. Управлінський облік : навч. посіб. / В. С. Лень. – 2-ге видання. – К. : Знання-Прес, 2006. – 317 с.

 7. Нидлз Б. Е. Принципы бухгалтерского учета : пер. с англ. / Б. Е. Нидлз, Х. Р. Андерсон, Д.С. Колдуэлл ; под ред. Я. В. Соколова. – [2-е изд.] – М. : Финансы и статистика, 1994. – 496 с.

 8. Плотніченко І. Б. Теоретико-методологічні аспекти формування системи управлінського обліку на промислових підприємствах / І. Б. Плотніченко, О. ВАкіншина // Вісник Націо­нального університету «Львівська політехніка». – 2011. – № 704 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 57–64.

 9. Сучасні проблеми розвитку системи обліку в Україні / [М. С. Пушкар, Л. В. Нападовська, Я. Д. Крупка та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 268 с.

 10. Сльозко Т. Управлінський облік чи управлінська стратегія? / Т. Сльозко // Бухгалтер­ський облік і аудит. – 2006. – № 2. – С. 49–54.

 11. Сопко В. В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством : навч. посіб. / В. В. Сопко. – К. : КНЕУ, 2006. – 526 с.

 12. Управленческий учет : пер. с англ. / Э. Аткинсон, Р. Банкер, Р. Каплан, М. Янг. – М. : Вильямс, 2005. – 874 с.

 13. Хонгрен Ч. Т. Бухгалтерский учет: управленческий аспект : пер. с англ. / Ч. Т. Хонгрен, Дж. Фостер ; под ред. Я. В. Соколова. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 416 с.

 14. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі: задачі, тести, тренінги : навч. посіб. / Л. Д. Буряк, А. М. Павліковський, Н. Л. Кремпова та ін. ; кер. авт. кол. і наук. ред. Л. Д. Буряк. – К. : КНЕУ, 2011. – 281 с.

Завантажити